Do decyzji lokalizacyjnej brakowało niewiele – przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko nie dawał żadnych podstaw do odmowy. Firma StoFarm szykowała się do postawienia w leżącej w powiecie węgrowskim wsi Zgrzebichy 8 kurników do chowu brojlerów - 528 tys. sztuk w cyklu.

Sprzeciw mieszkańców skomplikował sytuację.

Wczoraj po raz kolejny wójt gminy Stoczek Mieczysław Wójcik przesunął termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - StoFarm wystąpił o wydłużenie terminu na przedłożenie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko do końca lutego.

Bo też ma problem nie lada. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Węgrowie w połowie stycznia zaopiniował negatywnie przedsięwzięcie.  Lista braków wskazanych w zawartości przedłożonych dokumentów jest długa. Dość wskazać tylko brak wstępnego projektu zagospodarowania działki, charakterystyki zaproponowanych filtrów dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz informacji o zabezpieczeniach mających ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza, a także informacji o miejscu gromadzenia obornika w okresie związanym z czyszczeniem kurników i jego transportem do zakładu odbierającego. Inspektorat wskazał też na potrzebę rozstrzygnięcia istniejącego konfliktu społecznego związanego z lokalizacją przedsięwzięcia. A pewnie i dostrzega zrozumiałe podstawy do tego konfliktu, skoro stwierdził, że brak „oceny oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia na warunki życia i zdrowia ludzi, przeprowadzonej w sposób obiektywny, z wykorzystaniem wyników badań przeprowadzonych przez jednostki naukowo-badawcze dla obiektów o podobnym charakterze produkcji”.

Znamienne jest też podanie w uzasadnieniu opinii, iż „W prasie specjalistycznej dostępnej w sposób powszechny jak również w literaturze z dziedziny naukowej bardzo często poruszany jest problem zagrożenia dla środowiska jakie niosą za sobą obiekty inwentarskie w zakresie zanieczyszczeń: powietrza, wód, hałasu i wibracji.” Dlatego za „nieetyczne” uznano stwierdzenie, jakoby brak było „empirycznych dowodów potwierdzających negatywne oddziaływanie analizowanych obiektów na zdrowie osób”.