Pierwsza, zasadnicza zmiana dotyczy m.in. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, które są samorządowymi, wojewódzkimi osobami prawnymi. Nowy przepis stanowi, że beneficjentem małych projektów będą ponadto osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, jeżeli posiada siedzibę na terenie LSR lub na tym terenie prowadzi działalność, z wyłączeniem województw.

Zmiana także będzie dotyczyć beneficjentów, którzy są osobami fizycznymi.  Do tej pory pomoc w ramach małych projektów dotyczących inwestycji była im przyznawana bez względu na to czy prowadzili bądź mają zamiar zacząć prowadzić działalność gospodarczą. W takich przypadkach zamiast zaspokajać potrzeby lokalnej ludności, często zaspokajano indywidualne interesy bez większego zasięgu. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek prowadzenia bądź założenia działalności gospodarczej, a projekt dot. inwestycji będzie z nią bezpośrednio związany. Oczywiście taki obowiązek będzie wynikał z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku brak działalności też będzie dopuszczalny. 

Kolejnym novum ma być dodatkowe kryterium wyboru małych projektów przez LGD. Chodzi tutaj o bezpłatne korzystanie przez wnioskodawcę z doradztwa LGD w zakresie przyznania pomocy na projekty. Taki zapis wpłynie na efektywność działania LGD i skuteczność składanych wniosków. Jednak ten zapis będzie w całości obowiązywał 3 miesiące od wejścia rozporządzenia w życie. 

Lokalna Strategia Rozwoju opiera się na trzech celach ogólnych: poprawa jakości życia mieszkanców na terenie objetym Lokalna Strategia Rozwoju z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, wspieranie inicjatyw ekologicznych podstawa do zachowania i poprawy stanu posiadanych zasobów, a także rozwój turystyki oraz aktywowanie dbałosci o tradycje poprzez wykorzystanie zasobów
przyrodniczo – krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego terenu.

Do celów szczegółowych LSR należą: rozwój produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolniczego, rozwój przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich, dbałosc o srodowisko – rozwój rolnictwa ekologicznego i alternatywnych zródeł energii, promocja walorów turystycznych, historycznych, kulturowych i przyrodniczych, rozwój usług turystycznych, sportu i rekreacji oraz poprawa stanu infrastruktury oraz dbanie o wielowiekowe tradycje oraz szerzenie aktywnosci lokalnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!