Do dnia 18 grudnia 2014 r. laboratoria mogą złożyć wniosek do MRiRW o uznanie laboratorium za krajowe laboratorium urzędowe.

Laboratorium musi spełniać wymogi określone w art. 12 rozporządzenia nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

Laboratorium zobowiązane jest wyszczególnić we wniosku przedmiot i zakres analiz wnioskowanego uznania. Nadto laboratorium zobowiązane jest dołączyć do wniosku zakres posiadanej akredytacji.

Jednostka odpowiedzialna za projekt rozporządzenia: Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, tel. (22) 623 20 34.

Podobał się artykuł? Podziel się!