Rolnictwo ekologiczne występuje w programie rolnośrodowiskowym jako pakiet SO2 i, co ważne, może być realizowane na terenie całego kraju bez ograniczeń. Co zrobić, żeby zostać rolnikiem ekologicznym? Po pierwsze poznać zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego i obowiązujące przepisy (przynajmniej te zawarte w Ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 20 kwietnia 2004 r.). Takiej decyzji nie można podejmować pochopnie. By móc przystąpić do programu rolnośrodowiskowego, trzeba prowadzić na własny rachunek działalność rolniczą i posiadać co najmniej 1 ha użytków rolnych. Następny krok to zgłoszenie się do upoważnionej jednostki certyfikującej i do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, by dokonano kontroli gospodarstwa. Wymóg zgłoszenia faktu przestawiania gospodarstwa na ekologiczne metody gospodarowania do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest nowością. Jeśli kontrole wypadną pozytywnie, można złożyć wniosek o dotacje do kosztów kontroli. Składa się go do swojej stacji chemiczno-rolniczej w terminie do 31 lipca lub do 15 października. Wniosek powinien zawierać: numer i datę protokołu kontroli gospodarstwa lub wystawionego certyfikatu, wielkość gospodarstwa i datę kontroli przeprowadzonej w gospodarstwie, kopię faktury VAT, wystawionej przez jednostkę kontrolną.

Kolejny etap to przygotowanie planu rolnośrodowiskowego, opracowanego przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego z ODR-u i przez niego podpisany. Plan rolnośrodowiskowy sporządzany jest na pięć lat. Po sporządzeniu planu co roku należy składać w biurze powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie płatności za prowadzenie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. Do wniosku należy dołączyć :
 • kopię certyfikatu zgodności wymaganego przepisami o rolnictwie ekologicznym lub dokument mówiący o tym, że gospodarstwo jest w okresie przestawiania się na metody ekologiczne,
 • kopię mapy ewidencji gruntów i budynków.
Gospodarstwa zgłaszające się do programów rolnośrodowiskowych po raz pierwszy mogą składać wnioski do powiatowego biura ARiMR przez cały rok, jednak ich rozpatrywanie odbywa się tylko dwa razy w roku: po 15 stycznia do końca lutego i po 15 czerwca do końca lipca.

Należy pamiętać, że program rolnośrodowiskowy obowiązuje przez pięć lat i nie można go przerwać. Jeśli w tym czasie gospodarstwo zmieni właściciela, nowy właściciel przejmuje wszystkie zobowiązania.

Pakiet SO2- Rolnictwo ekologiczne może być łączony z pakietami:
 • KO2 - tworzenie stref buforowych,
 • GO1 - ochrona lokalnych ras zwierząt.

W strefach priorytetowych (których jest 69) pakiet SO2 może być łączony także z pakietami:
 • PO1 - utrzymanie łąk ekstensywnych,
 • PO2 - utrzymanie pastwisk ekstensywnych.
W jednym gospodarstwie mogą być realizowane maksimum 3 pakiety, jednak nie można łączyć pakietów: rolnictwa ekologicznego z rolnictwem zrównoważonym i rolnictwa ekologicznego z ochroną gleb i wód.

Jeśli gospodarstwo realizuje także pakiet GO1, do wniosku o przyznanie płatności powinno dołączyć zaświadczenie o objęciu stada programem ochrony i średniorocznym stanie zwierząt wpisanym do księgi zwierząt hodowlanych.

Pakiet GO1 ma na celu ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez utrzymywanie w gospodarstwach rolnych stad zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są to rasy:
 • bydło: rasy polskiej czerwonej, białogrzbietej,
 • konie: koniki polskie, konie huculskie, małopolskie, śląskie,
 • owce: wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos barwny, uhurska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska.
Zwierzęta ras lokalnych mogą stanowić uzupełnienie stad innych ras lub tworzyć osobne stada. Minimalna liczba zwierząt tej samej rasy, wpisanych do księgi ras hodowlanych, tworzących stado, wynosi:
 • 4 krowy lub
 • 3 klacze lub
 • 5 matek owiec rasy olkuskiej lub
 • 10 matek owiec pozostałych ras.

Źródło: "Farmer" 05/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!