Ministerstwo Rolnictwa poinformowało w drugiej połowie października o powołaniu Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej.

Kto wszedł w jej skład? Jaki plan działania ma rada? Czy zamierza przygotować nowe uregulowania prawne - kiedy i jakie? Na czym będzie polegało zapowiadane "upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o nowych regulacjach prawnych"? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa.

To wyjaśniło, że do zadań rady należy:

1)            opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;

2)            wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej;

3)            upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;

4)            popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą;

5)            opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020;

6)            opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie.

Ministerstwo podało też, że biorąc pod uwagę zadania związane z Ramowym Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2014-2020, rada będzie prowadziła działania i przedstawiała propozycje zmierzające do realizacji celów określonych w tym planie, tj.:

1)            zwiększenie konkurencyjności rolnictwa ekologicznego oraz wzrost podaży żywności ekologicznej na rynku;

2)            stymulowanie rozwoju przetwórstwa produktów ekologicznych;

3)            dywersyfikacja oraz wzmocnienie kanałów dystrybucji produktów ekologicznych;

4)            wzrost wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej;

5)            podniesienie poziomu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze rolnictwa ekologicznego;

6)            włączenie organów administracji rządowej i samorządowej w rozwój sektora rolnictwa ekologicznego;

7)            utrzymanie wysokiego poziomu systemu kontroli i certyfikacji produktów ekologicznych;

8)            rozwiązań dotyczących sprzedaży bezpośredniej.