Jak informuje FAMMU/FAPA, rośnie areał przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w Unii.  

Wg 7-stronnicowego raportu agendy Komisji DG Agri pt. „Szybki wzrost rolnictwa ekologicznego w  UE”, w ostatniej dekadzie obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w Unii przyrastał każdego  roku o około 500 tys. ha, a nowe kraje członkowskie jak Estonia, Czechy, Łotwa, Słowacja i  Słowenia były liderami trendu.

W 2011 roku powierzchnia zajmowana przez uprawy ekologiczne w UE27 zajmowała 9,6 mln ha wobec 5,7 mln ha w 2002 roku. Obszar produkcji ekologicznej w 2011 roku stanowił 5,4 proc. areału wobec 3,1 proc. w 2002 roku przy znacznych różnicach w państwach członkowskich. Największy, 19-proc. udział ekologicznego areału miała Austria, Szwecja – 16-proc., Łotwa – 10-proc, natomiast na Malcie, w Bułgarii i Irlandii ten udział stanowił poniżej 1 proc.

Ilość gospodarstw ekologicznych w UE to 186 tys., a ich średnia wielkość jest większa niż gospodarstw konwencjonalnych. W 2011 roku w UE było zarejestrowanych 270 tys. podmiotów gospodarczych  (producenci, przetwórcy i handlowcy) związanych z rolnictwem ekologicznym, z czego 235 tys. to  producenci.

W państwach UE15 jest zlokalizowane 83 proc. ilości gospodarstw ekologicznych, które  stanowią obszarowo 78 proc. Nowe kraje członkowskie, które weszły do Unii od 2004 roku – UE12 odnotowały szybki, bo około 13 proc. rocznie przyrost ekologicznego areału w latach 2002-2011, a liczba ekogospodarstw zwiększyła się tam prawie 10-krotnie w latach 2003-2011. Największy udział w ekologicznym areale mają użytki zielone – 45 proc., przed zbożami – 15 proc., uprawy  wieloletnie – 13 proc. Ekologiczna produkcja zwierzęca stanowi tylko około 1 proc. całkowitej.

W 2010  roku w sektorze produkcji ekologicznej rolnicy poniżej 55. roku życia stanowili 61,3 proc. oraz tylko 44,2 proc. nieekologicznego sektora. Chorwacja, która przystąpiła do Unii od 1 lipca 2013 roku stała  się aktywnym udziałowcem ekorolnictwa z ilością 900 zarejestrowanych farm, które stanowiły 0,3 proc. całkowitego rolnego areału, z czego najwięcej zajmowały pastwiska i łąki (4110 ha), oleiste (2180 ha) oraz uprawy owoce (1140 ha). Reforma WPR na lata 2014-20 przewiduje płatności za konwersję jak i za prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Nowe regulacje mają na celu zachęcenie do tej formy gospodarowania, co jest odpowiedzią na wzrost popytu.

W Polsce według danych MRiRW pod koniec ubiegłego roku kontrolą jednostek certyfikujących objętych było 26,5 tys. producentów ekologicznych, w tym 25,9 tys. gospodarstw gospodarujących na ponad 650 tys. ha. Jest to około 10-proc. wzrost powierzchni i liczby gospodarstw w stosunku do 2011 r. Obszar upraw ekologicznych zwiększył się od 2005 r. o 360 proc.

Grunty zajęte pod uprawy ekologiczne stanowią 4,6 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych. Jest to mniej niż średnio w całej UE. Polska jest pod tym względem obecnie na 15 miejscu w UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!