W latach 2003–2005 liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się wprawdzie trzykrotnie (z 2,3 tys. do 7,2 tys.), ale i tak jest to zaledwie 0,5 proc. ogólnej liczby gospodarstw, podczas gdy w rozwiniętych krajach UE wskaźnik ten sięga 9 proc. A przecież w Polsce są zarówno dobre warunki przyrodnicze do prowadzenia takiej produkcji, popyt na ekologiczne produkty, jak i środki finansowe dla takich gospodarstw (w latach 2003–2005 dopłaty dla nich wyniosły 51 mln zł, w tym 27 mln ze środków unijnych).

Jak się przestawić?
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, które nie zostały przetworzone technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej.

Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi według ustalonego programu trwa co najmniej dwa lata; w przypadku upraw wieloletnich innych niż trwałe użytki zielone – trzy lata. Właściciel gospodarstwa powinien pisemnie zgłosić chęć przestawienia do jednej z jednostek kontrolujących.

Produkty rolnictwa ekologicznego muszą posiadać certyfikat, który oznacza, że zostały one wytworzone zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku wraz z załącznikami  (jest ich 7) do wybranej jednostki certyfikującej. Do wniosku producent chcący przestawić swoją produkcję na metody ekologiczne zobowiązany jest dołączyć: wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący gospodarstwa rolnego można go uzyskać w wydziale geodezji Urzędu Gminy, oraz kopię nakazu płatniczego podatku rolnego; mapki gospodarstwa z zaznaczonymi uprawami; w przypadku dzierżawy gruntów należy dołączyć umowę dzierżawy. Równocześnie producent jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym i przesłać go do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz do wybranej jednostki certyfikującej.