Oleje i paliwa są bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego, a zarazem powodują niebagatelne konsekwencje środowiskowe. W tym odniesieniu przedmiotem dyskusji były przyjazne środowisku sposoby produkcji, transportu, wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania olejów i paliw – zauważa prof. Jan Hupka, przewodniczący konferencji. Podczas AUZO 2008 poruszano tematy szczególnie ważne dla polskiej gospodarki, czyli: smary nowej generacji, zrównoważone wykorzystanie paliw kopalnych, zapobieganie i likwidację rozlewów olejowych, czystszą produkcję w sektorze paliwowo-energetycznym oraz szeroko pojęty rozwój sektora bioenergetycznego. Referaty wygłosili najwyższej klasy eksperci polscy i zagraniczni. W trakcie wystawy zaprezentowano szereg rozwiązań bioenergetycznych oraz zmniejszających zużycie paliw. Zademonstrowane zostało rozwiązanie techniczne zmniejszające zużycie ropy w tradycyjnym silniku spalinowym o ok. 30%.

Konferencję poprzedziły szkolenia poświęcone m.in. biopaliwom II generacji, wdrażaniu rozporządzenia REACH w przedsiębiorstwach oraz czystszej produkcji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsiębiorstw, reprezentanci samorządów oraz młodzi naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni polskich i zagranicznych.

Ciekawą częścią konferencji była polskojęzyczna sesja specjalna dedykowana rozwojowi bioenergetyki. Uczestnicy dyskutowali o zagrożeniach i barierach wstrzymujących rozwój sektora bioenergetycznego oraz o sposobach ich przełamania. Omówili także aspekty społeczno-gospodarcze i naukowo-techniczne związane z rozwojem bioenergii. Sesję zakończył panel dyskusyjny dotyczący barier wstrzymujących rozwój bioenergetyki. Raport z tej debaty wraz z rekomendacjami trafi do mediów, parlamentarzystów, rządu i prezydenta.

Konferencja zakończyła się warsztatami pokonferencyjnymi, w trakcie których powstało kilka projektów międzynarodowych. Największe szanse aplikacyjne mają projekty dotyczące rozwoju sektora biopaliw (European Coastal Network for Development of Biofuels), regionalnego wspierania działań dotyczących dyrektywy REACH (REACH for Chemical Industries in the Baltic Region), badania pirolizy (PYROLYSIS – Alternative Syngas Metod), czy też rozwoju sieci wspierającej czystszą produkcję (Preventative Environmental Management – Development of Cleaner Production Baltic Network) – zapowiada dr Andrzej Tonderski - dyrektor konferencji.