Dlatego też przed rozpoczęciem tak kosztownej inwestycji należy przemyśleć wszystkie aspekty projektu. Wśród tych czynników znajdują się m.in.: warunki ekonomiczne, możliwość uzyskania dotacji, jakość dostępność i ilość surowca wejściowego wynikające z tego technologie i możliwości eksploatacyjne związane ze zbytem produktu końcowego czyli biogazu na który składa się energia elektryczna, cieplna oraz produkt uboczny czyli nawóz naturalny. Powodzenie inwestycji zależy od uzyskania funduszy, dlatego trzeba starać się o jak największe dotacje krajowych jak i unijnych oraz kredytów preferencyjnych na ten cel. Na kapitał inwestycyjny składa się: kapitał własny spółki pochodzący ze środków własnych lub inwestora zewnętrznego od 15 do 25 proc. Największą część stanowią tutaj dotacje z których można uzyskać od 30 nawet do 70 proc. kosztów całej inwestycji. Pozostałą część można pokryć dzięki uzyskaniu pożyczek lub kredytów preferencyjnych. Biogazownia w wysokosprawnej kogeneracji polega na skojarzonej produkcji ciepła i mocy (Combined Heat and Power - CHP) przekształca gaz w energię elektryczną, ciepło i/lub chłodzenie w trakcie pojedynczego procesu w miejscu użytkowania. Kogeneracja jest procesem wysoce energooszczędnym, a także, zaopatrując w energię firmy, przynoszącym liczne korzyści finansowe i środowiskowe.  

Do finansowych korzyści możemy zaliczyć: uniknięcie zakupu energii na własne potrzeby, sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej, oprócz regularnego wynagrodzenia za sprzedaną energię otrzymuje się również świadectwa pochodzenia  czyli tzw. certyfikaty. System świadectw pochodzenia premiuje dodatkowo producentów energii wytworzonej w kogeneracji. Oprócz regularnej zapłaty za wyprodukowaną energię, a także zielonego certyfikatu, mogą oni otrzymać dodatkowo żółte, czerwone lub fioletowe certyfikaty. Podstawą do wyznaczenia opłaty zastępczej zielonego certyfikatu jest kwota 240 zł/MWh która co roku podnosi się adekwatnie do wzrostu wskaźnika inflacji. W 2010 roku kwota ta wynosiła 267,95 za każdą wyprodukowaną z OZE megawatogodzinę energii elektrycznej. Żółtymi certyfikatami mogą być wynagradzani operatorzy jednostek kogeneracji o łącznej mocy nie przekraczającej 1MWe. Kwota ta wynosiła w 2010 roku 128,8 zł/MWh. Certyfikaty czerwone i fioletowe trudniej uzyskać gdyż czerwone są zarezerwowane dla dużych producentów - biogazowni o mocy przekraczającej 1 MW. Z kolei fioletowe certyfikaty uzyskują producenci energii których jednostki są opalane metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem. Do dodatkowych przychodów oprócz sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej, a także uzyskania certyfikatów, właściciel biogazowni otrzymuje również przychody ze sprzedaży wytworzonego nawozu. Nawóz wytworzony w biogazowniach jest bogaty w łatwo dostępny azot dla roślin, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem rolników.