Koalicja Na Rzecz Biopaliw przed spotkaniem przypomina jak niezwykle ważne jest miejsce sektora biopaliw w procesie redukcji emisyjności paliw transportowych i ich uciążliwości dla środowiska naturalnego. Przyczynia się ono bowiem w sposób bezpośredni do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii i niezależności zjednoczonej Europy od importu produktów ropopochodnych.
Takiego zdania jest m.in. Zygmunt Gzyra, prezes Krajowej Izby Biopaliw wchodzącej w skład Koalicji.

- Paliwa kopalne wywierają negatywny wpływ na unijny bilans handlowy, dlatego dyskutowane obecnie ramy prawne UE w zakresie klimatu i energii do 2030 roku wprost powinny zostać ukierunkowane na ograniczenie ich importu, w którym kluczową rolę odgrywa ropa naftowa - podkreśla Gzyra.

Należy przypomnieć, że zgodnie z przyjętą w 2009 r. Dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych, których praktycznym odzwierciedleniem ma być m.in. osiągnięcie w perspektywie 2020 roku 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie.

- Polska jest na dobrej drodze do realizacji tego celu, do czego wprost przyczyniają się wiążące regulacje prawne, zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, oraz szybki rozwój w ostatnich latach całego łańcucha wytwórczego biopaliw stanowiący bezpośrednią odpowiedź rolnik ów i przedsiębiorców na to wyzwanie. Niemniej jednak, zależność naszego kraju od importu ropy naftowej jest nadal bardzo wysoka, podobnie jak całej Wspólnoty, co skłaniać powinno do dalszej dywersyfikacji i rozwoju branży paliw odnawialnych, których produkcja odbywa się na miejscu. Co równie istotne, ze względu na wzrost mobilności społeczeństw krajów członkowskich rośnie generalne zużycie paliw transportowych, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost emisji gazów cieplarnianych z tego sektora - informuje Koalicja.

Zauważają oni, że to właśnie biopaliwa i inne paliwa odnawialne mogą w tym kontekście odegrać niezwykle ważną rolę, gdyż już obecnie niektóre ich rodzaje przyczyniają się do redukcji emisji na poziomie do 90 proc. w porównaniu z paliwami kopalnymi.

- Wykorzystanie biopaliw w Europie rośnie, niemniej jednak z perspektywy całej Wspólnoty odpowiadają one jedynie za ok. 5 proc. energii wykorzystywanej w transporcie. Wiążący cel na 2020 rok ma przyczynić się do podwojenia tej wartości, co jednoznacznie wskazuje na słuszność ustanawiania obligatoryjnych ram prawnych w tym zakresie - stwierdził Lech Kempczyński, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.