Opracowanie zawiera m.in. analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach wiejskich oraz potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię polskiej wsi. W raporcie wskazano także na szanse rozwojowe, jakie niesie za sobą wykorzystanie mikroinstalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych, ale również na konieczność dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Ponadto, w opracowaniu wskazano m.in. na przykładzie doświadczeń niemieckich, na potrzebę tworzenia warunków do organizowania spółdzielni energetycznych, zrzeszających zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Jak podkreślili twórcy opracowania, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze zrównoważonych rozwojem gospodarczym Polski oraz jej konkurencyjnością na rynkach światowych. Dzięki budowie inteligentnych sieci energetycznych, małych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, instalacji mikro-kogeneracyjnych, pomp ciepła czy magazynów ciepła można zminimalizować problemy związane ze zmianami zapotrzebowania i przerwami w dostawach prądu oraz wynikającymi z tego stratami dla działalności gospodarczej i rolniczej na terenach wiejskich.

- Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, stan systemu energetycznego na obszarach wiejskich jest na bardzo niskim poziomie, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i jakości zasilania - mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Opracowany przez nas raport, wskazuje korzyści, jakie niesie za sobą inwestowanie w technologie wykorzystujące OZE, zwłaszcza inwestycje gospodarstw domowych i rolnych w mikroinstalacje. Liczymy, że zebrane materiały będą także pomocne przy wyznaczaniu kierunków rozwoju gmin w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - dodaje.

"Do tej pory w polskiej polityce energetycznej prezentowany był przede wszystkim punkt widzenia wielkich, często państwowych korporacji, który nie zawsze uwzględniał specyficzne warunki, panujące na terenach wiejskich, które stanowią około 93 proc. obszaru Polski, zamieszkiwane są przez blisko 40 proc. populacji, są miejscem pracy 12,8 proc. ogółu zatrudnionych i generują 5 proc. polskiego PKB (w tym 3 proc. z rolnictwa). W Polsce są to zazwyczaj obszary o największym bezrobociu, w tym bezrobociu ukrytym (wg. dr Bożeny Karwat-Woźniak z IERiGŻ rolnictwo ukrywa 600 tys. bezrobotnych)" - czytamy w raporcie.