We wniosku czytamy:

Od dłuższego czasu, pomimo polityki rządu, wydawałoby się, zmierzającej do wykorzystania ogromnej szansy dla polskiej gospodarki, jaka stoi przed nami w związku z posiadanym potencjałem całego łańcucha produkcyjnego biopaliw i biokomponentów, w szczególności w kontekście zobowiązań postawionych Polsce przez wspólnotową politykę energetyczną, następuje niepokojący regres na krajowym rynku, czego wyraźnym dowodem jest niezwykle ograniczona ilość inwestycji w instalacje produkcyjne, jak również malejąca liczba funkcjonujących zakładów w rejestrze wytwórców biopaliw prowadzonym przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. W sposób zdecydowany należy podkreślić, iż obecny kształt niniejszych przepisów jest jedną z kluczowych przyczyn zahamowania rozwoju branży biopaliwowej, co potwierdzają dane porównawcze z ostatnich lat obrazujące dynamikę wzrostu produkcji bioetanolu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W 2010 r. na terenie Wspólnoty rozpoczęto budowę zakładów produkujących bioetanol o całkowitej zdolności produkcji 1 700 mln l. Zakłady te budowane są nie tylko w krajach „starej" Unii takich jak Holandia, Hiszpania czy Wielka Brytania, ale duże instalacje powstają również na Litwie, Słowenii, Węgrzech i w Bułgarii. W Polsce natomiast, na przestrzeni ostatnich 4 lat, powstał tylko jeden duży zakład produkujący bioetanol, co przy rosnącym zapotrzebowaniu jest zjawiskiem niezwykle niepokojącym. W tym kontekście natomiast podkreślenia wymaga fakt, że stagnacja tego rodzaju to doraźne starty dla polskiej gospodarki wyrażające się m.in. dostępną liczbą miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw.

Obowiązujące w polskich przepisach akcyzowych zasady składania zabezpieczenia akcyzowego od bioetanolu są nadmiernie rygorystyczne zarówno z punktu widzenia dominującej w krajach UE praktyki jak i obowiązujących przepisów wspólnotowych w tym zakresie i zmniejszają konkurencyjność polskich przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Wspólnoty Europejskiej. Nie znajdują również uzasadnienia w świetle niewielkiego ryzyka nadużyć, związanego z przemieszczaniem bioetanolu. Akcyza od bioetanolu, podlega zabezpieczeniu w kwocie takiej samej jak od alkoholu przeznaczonego do spożycia i jest wielokrotnie wyższa niż przychody uzyskiwane ze sprzedaży bioetanolu.