Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Polska zobowiązała się do uzyskania do 2020 r. aż 15 procent energii ze źródeł odnawialnych. Aby sprostać temu wyzwaniu trzeba przede wszystkim zwiększyć świadomość na temat odnawialnych źródeł energii i promować tego typu rozwiązania wśród samorządów i mieszkańców. W tym celu właśnie została powołana Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE). Województwo mazowieckie otrzymało na ten cel grant unijny w ramach programu „Inteligentna Energia dla Europy”.

MAE powstała 26 marca 2009 roku. Większość udziałów w Spółce posiada Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostali udziałowcy to przedstawiciele miast i gmin regionu, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe i niepubliczne uczelnie wyższe.

Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę na korzyści, jakie wynikają z wykorzystania energii odnawialnej dla samorządów lokalnych. – MAE jest doskonałym partnerem i doradcą przede wszystkim dla samorządów, które chciałyby postawić na nowoczesne, innowacyjne i co bardzo ważne proekologiczne rozwiązania – podkreślił.

Do podstawowych zadań MAE należy promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo w tym zakresie samorządom, jak i mieszkańcom regionu, a także opracowanie analiz i wytycznych związanych z potencjałem i kierunkiem rozwojowym Mazowsza. MAE oferuje także wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na tego typu projekty.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski zaznaczył, że wsparciem będą tu m.in. środki unijne. – Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na różnego typu projekty związane z odnawialnymi źródłami energii – podkreślił.

Na ten cel w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył ok. 30 mln euro. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu br. Dofinansowanie unijne będzie przeznaczone m.in. na projekty związane z poprawą jakości powietrza, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Na Mazowszu mieszka ponad pięć milionów ludzi, mamy największy ośrodek miejski w kraju, a równocześnie największą populację wiejską – dodał Marek Palonka, Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej. – Zapewnienie skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych w tak zróżnicowanym regionie to nie lada wyzwanie. Mazowsze potrzebuje działań poprawiających efektywność energetyczną oraz wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych.

W ramach dotychczasowych działań MAE podjęła szereg działań informacyjno-promocyjnych. Odbyły się konferencje poświęcone możliwościom odnawialnych źródeł energii, przeprowadzono również szkolenia m.in. w zakresie montażu kolektorów słonecznych. Rozpoczęto również działalność wydawniczą. Wydano publikacje: Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie oraz Poradnik dla użytkowników instalacji słonecznych na Mazowszu. MAE opracowała również internetowy Kalkulator biogazowy. Jest to proste narzędzie kalkulacyjne służące do oszacowania wielkości produkcji biogazu, wysokości nakładów inwestycyjnych w projekcie biogazowym oraz ekonomiki projektu biogazowego, z uwzględnieniem produktywności biogazu. Kalkulator to znakomita pomoc dla rolników zainteresowanych biogazem. Zadaniem MAE jest także nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i upowszechnianie pozytywnych doświadczeń w zakresie efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i czystych technologii. W tym celu zorganizowano wyjazd studyjny samorządowców z Mazowsza do Niemiec (Dolna Saksonia), gdzie mogli się oni zapoznać z niemieckimi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi do produkcji biogazu.

W najbliższym czasie MAE planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń m.in. nt. wykorzystania energii słonecznej, szkolenia dla użytkowników i instalatorów urządzeń grzewczych na biomasę, a także dla instalatorów małych przydomowych elektrowni wiatrowych oraz specjalistów od biogazu. Planowany jest druk broszur dla użytkowników energii odnawialnej (biomasa, biogaz, energia słoneczna, geotermia) oraz opracowanie katalogu dostawców technologii i usług. W kolejnych latach MAE zamierza również skoncentrować się m.in. na: opracowaniu scenariuszy modeli energetycznych, stworzeniu Klastra OZE, powołaniu grupy ekspertów OZE i opracowaniu planów energetycznych dla wybranych gmin i powiatów.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!