Na wstępie należy podkreślić, że Ministerstwo Gospodarki konsekwentnie realizuje działania mające na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla funkcjonowania krajowego rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych. Działania te związane są m.in. z podwyższaniem dopuszczalnej zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych, ułatwieniami w realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych oraz wprowadzaniem mechanizmów wsparcia, które będą skutecznie wspierały rozwój tego rynku.

W celu stworzenia możliwości stosowania w Polsce benzyn z zawartością do 10% biokomponentów obecnie w Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, której celem będzie wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/l2/EWG.

W przedmiotowej nowelizacji Ministerstwo Gospodarki planuje m.in. zamieszczenie przepisów umożliwiających wprowadzanie do obrotu paliw zawierających do 10% bioetanolu w benzynach silnikowych wraz z jednoczesnym umieszczeniem obowiązku wprowadzania do obrotu, w okresie przejściowym, benzyn silnikowych zawierających do 5% ww. biokomponentu.

Ponadto, mając na uwadze fakt, że przedłużają się prace nad opracowaniem normy europejskiej dla przedmiotowego paliwa, Ministerstwo Gospodarki zleciło opracowanie normy zakładowej dla bezołowiowej benzyny silnikowej zawierającej do 10% objętościowo bioetanolu, która będzie podstawą do przygotowania projektu rozrządzenia Ministra Gospodarki określającego wymagania jakościowe dla tego rodzaju benzyny. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia umożliwi w praktyce wprowadzanie benzyn z zawartością do 10% bioetanolu do powszechnego obrotu na polskim rynku.
Odnosząc się do kwestii transpozycji przepisów dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE w Ministerstwie Gospodarki przygotowano projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wprowadza on m.in. przepisy dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju i systemu weryfikacji ich spełnienia. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych do projektu w ramach Komitetu stałego Rady Ministrów. Nowa wersja przedmiotowego projektu w najbliższym czasie zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Komitet.