Przepisy art. 19 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE nakładają na państwa członkowskie obowiązek przedłożenia Komisji Europejskiej sprawozdania zawierającego wykaz obszarów na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS). Na tych obszarach normalny poziom emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych może być niższy od poziomu emisji określonego pod pozycją "Szczegółowe wartości standardowe dla upraw" w załączniku V część D do niniejszej dyrektywy lub równy temu poziomowi, łącznie z opisem metody i danych wykorzystanych do sporządzenia wykazu.

Z uwagi na brak badań źródłowych, w chwili obecnej nie jest możliwe przekazanie Komisji Europejskiej wiarygodnych informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych z uprawy surowców rolniczych wykorzystywanych do produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych na terenie Polski, gdyż dotąd nie były prowadzone badania mające na celu określenie wartości takich emisji. Należy podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło Instytutowi Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wykonanie prac badawczych, w celu określenia poziomów współczynników emisji dla poszczególnych upraw na terenie Polski, uwzględniając charakterystykę gleb, klimat i spodziewany poziom zbioru surowców. Wyniki badań powinny być znane w trzecim kwartale 2011 roku.

Niezwłocznie po przeprowadzeniu ww. badań, pełen wykaz obszarów na których normalny poziom emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców rolnych może być niższy od poziomu emisji określonego pod pozycją "Szczegółowe wartości standardowe dla upraw" w załączniku V część D do dyrektywy 2009/28/WE lub równy temu poziomowi, zostanie przekazany Komisji Europejskiej.
Należy przy tym podkreślić, że do momentu sporządzenia przedmiotowego wykazu, podmioty zainteresowane sprzedażą swoich produktów do krajów, które wdrożyły systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju, mogą wnioskować do jednostek certyfikujących działających w ramach tych systemów o zbadanie rzeczywistych poziomów emisji gazów cieplarnianych u producentów rolnych.
Jednocześnie, podkreślenia wymaga fakt, że wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/28/WE w zakresie biopaliw zostanie dokonane poprzez nowelizację ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późno zm.). W Ministerstwie Gospodarki przygotowano projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i poddano go uzgodnieniom międzyresortowym oraz konsultacjom społecznym. W chwili obecnej prowadzone są intensywne działania mające na celu sfinalizowanie prac nad ostateczną wersją założeń, która zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!