Odbyło się kolejne posiedzenie sygnatariuszy Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez organizacje reprezentujące krajowy łańcuch wytwórczy biokomponentów.

Przedmiotem spotkania było omówienie oraz ocena polityki aktualnie prowadzonej przez Unię Europejską wobec sektora biopaliwowego i jej wpływu na stan i możliwy dalszy rozwój branży w Polsce. Uczestnicy posiedzenia w szczególności omówili stan prac na forum organów Unii Europejskiej nad wnioskiem legislacyjnym Komisji Europejskiej z 17 października 2012 r. w sprawie zmian w dyrektywach biopaliwowych (RED i FQD).

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Koalicji po raz kolejny jednomyślnie odnieśli się bardzo krytycznie do propozycji KE zmierzających do redukcji udziału biopaliw I generacji w paliwach transportowych. Kwestię tę omówiono mając na uwadze dotychczasowe wyniki postępu prac w Parlamencie Europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem wyników głosowania na projektem sprawozdania Komisji ds. Środowiska (ENVI), jakie miało miejsce tego samego dnia rano. Uczestnicy podkreślili aspekt niezwykle zróżnicowanych opinii poszczególnych Komisji parlamentarnych, jak również brak jednogłosu na forum samej Komisji ds. Środowiska, o czym świadczy spora liczba głosów europosłów zasiadających w komisji oddanych przeciwko projektowi sprawozdania posła sprawozdawcy Corinne Lepage.

Członkowie Koalicji podnieśli pomijany często w dyskusjach dotyczących tej tematyki aspekt nieuniknionych, poważnych zakłóceń w bilansie białka paszowego w skali Wspólnoty, jakie mogą nastąpić w związku z ograniczeniem produkcji biopaliw w UE. Nie ulega również wątpliwości, że propozycje Komisji zmierzające do redukcji udziału biodiesla w paliwach transportowych muszą nieuchronnie spowodować ograniczenie uprawy rzepaku nawet do 50 proc. Spowoduje to katastrofalny w skutkach „efekt domina" w całym rolnictwie europejskim w postaci zakłócenia istniejącej obecnie względnej równowagi agrotechnicznej i ekonomicznej w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Następnym problemem, który wzbudziło zaniepokojenie członków Koalicji jest proponowane przez Komisję wielokrotne naliczanie biopaliw wytwarzanych z surowców odpadowych, w tym z olejów posmażalniczych (tzw. UCO od ang. used cooking oil) do przyjętych celów wskaźnikowych wobec braku skutecznych narzędzi zapobiegających oszustwom i nadużyciom.