W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji zwiększono także budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł - poinformował Fundusz. Przewidziano również obniżenie progu wielkości inwestycji dla gmin.

Zmiany w programie Prosument zatwierdziła we wtorek rada nadzorcza NFOŚiGW. Fundusz podkreśla, że program dostosowano do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych.

Program Prosument ma na celu dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki preferencyjnym pożyczkom łączonym z dotacją pozwala pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji.

Ogłoszenie nowego naboru do programu Fundusz planuje na trzeci kwartał 2015 r.

NFOŚiGW tłumaczy, że na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp do końca 2016 r. można otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spadnie do 30 proc.

Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych, potem zaś będzie to 15 proc.

Znowelizowany program wprowadza niższe stawki dotyczące maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2 tys. zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7 tys. zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6 tys. zł/kW - powyżej 5 kWp). Wprowadzono też zmiany w niektórych zapisach o wymaganiach technicznych, m.in. dotyczących kotłów na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.

W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy do 10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 r. nie może korzystać z godzinowych taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu mają 100 proc. udziałów.