Jak wskazuje PSEW, obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia wynika z art.9a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub uiszczonej w ich miejsce opłaty zastępczej w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej wynosi nie mniej niż określa rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

W roku 2010 cel ten określono na poziomie 10,4 proc.. Według wstępnych informacji podanych przez URE, w roku 2010 sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym wyniosła 116 500 000 MWh, natomiast wartość zrealizowanego obowiązku 10 888 768,73 MWh.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że na zobowiązanie wieloletnie „OZE i kogneracja”, na którym gromadzone są środki z tytułu opłat zastępczych, w 2010 roku wpłynęło ok. 444,1 mln zł (o ok. 29 mln mniej niż w roku 2009). Niestety,jak podaje PSEW, dokładne oszacowanie na tej podstawie udziału opłaty zastępczej w realizacji obowiązku nie jest możliwe, z uwagi na to, że środki, które wpłynęły w zeszłym roku do kasy Funduszu dotyczą również produkcji energii elektrycznej w latach poprzednich (inna kwota opłaty zastępczej).

- Przyjmując jednak średnią wartość opłaty zastępczej na poziomie 250 zł można założyć, że udział ten kształtuje się na poziomie ok. 16 proc. Dokładne informacje dotyczące realizacji obowiązku udziału OZE w produkcji energii elektrycznej będą znane w IV kwartale - podaje PSEW.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna podaje, że w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE Polska zajmuje trzecią najniższą pozycję spośród 28 państw członkowskich MAE przed Koreą oraz Republiką Czeską. Jako powód MAE wskazuje fakt, iż większość odnawialnych źródeł energii jest wykorzystywana do ogrzewania (prawie 90 proc. całej energii odnawialnej). Podobał się artykuł? Podziel się!