Największym sukcesem - mając na uwadze wcześniejsze dyskusje - było uzgodnienie wspólnej strategii negocjacyjnej na szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie pod koniec tego roku.

Ministrowie zgodzili się, że Unia Europejska powinna nadal zachować otwarte podejście do rozmów z krajami spoza UE na temat drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto. Nie powinna to jednak być bezwarunkowa akceptacja, lecz konieczne będzie zachowanie pełnej architektury oraz wskazanie czasu obowiązywania drugiego okresu rozliczeniowego najpóźniej do 2020 r.
Rada wyraziła też gotowość do regulowania kwestii nadwyżki AAU wraz z postępem negocjacyjnym na arenie międzynarodowej i w zgodzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska - aby obrót jednostkami AAU (Assigned Amount Unit) nie powodował wzrostu emisji i pogorszenia stanu środowiska.

- Uważamy, że tzw. integralność środowiskowa jest naszym priorytetem, a postęp w tej sprawie na forum UE musi być zgodny z postępem negocjacji na forum międzynarodowym - zaznaczył minister Kraszewski. Podkreślił także: - Unii udało się zrobić ważny krok naprzód, który umożliwi skuteczniejsze negocjacje podczas Konferencji w Durbanie. Ostatecznym celem jest legalnie wiążące porozumienie.

Konferencja klimatyczna ONZ, czyli COP17 w Durbanie będzie poświęcona sfinalizowaniu ustaleń z konferencji w Cancun z ubiegłego roku (COP16), pracom nad programem działań, sprawie mechanizmu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) w krajach rozwiniętych i rozwijających się, raportowaniu fast financing. Ministrowie środowiska będą w szczególności omawiali możliwość przedłużenia Protokołu z Kioto po roku 2012, czyli tzw. „drugi okres zobowiązań". Najistotniejszym elementem dyskusji, który pozostał do rozwiązania w Durbanie, jest przyszłość Protokołu z Kioto i powiązanie jej z szerszym porozumieniem obejmującym największe gospodarki świata. Wspólnym celem jest wzmocnienie procesu prowadzącego do ustanowienia prawnie wiążących zasad obejmujących wszystkie kraje świata, a zwłaszcza największe gospodarki.

Kolejną kwestią poruszoną podczas posiedzenia Rady ds. Środowiska było stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do procesu RIO+20. Rada przyjęła konkluzje, które są pierwszym politycznym stanowiskiem w ramach przygotowań do procesu Rio+20 - konferencji mającej na celu odnowienie zobowiązań politycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju.