Otwierając pierwsze posiedzenie Zespołu minister zwrócił uwagę na fakt, że najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoją ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE, są: zaspokojenie potrzeb żywnościowych oraz dywersyfikacja źródeł przychodów w rolnictwie.

W pierwszej kolejności do produkcji odnawialnej energii powinny być wykorzystywane surowce wspólnotowe, w tym przede wszystkim produkty uboczne i pozostałości produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Zrównoważony rozwój i wykorzystanie dostępnego w rolnictwie potencjału odnawialnych źródeł będą sprzyjały realizacji tych celów. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w oparciu o jednostki wytwórcze wykorzystujące lokalnie dostępne zasoby, zlokalizowane w niedalekiej odległościach od odbiorców końcowych, jest szczególnie ważnym zagadnieniem przy obecnych i przewidywalnych możliwościach dostaw energii mających istotny wpływ na działalność gospodarczą oraz warunki życia. Dlatego też zagwarantowanie stabilnych dostaw energii w regionach oddalonych od źródeł wytwarzania energii elektrycznej z zdekapitalizowaną infrastrukturą sieci przesyłowych i dystrybucyjnych o ograniczonych w stosunku do potrzeb możliwościach dostaw energii, będzie ważnym czynnikiem stymulującym rozwój pozarolniczych działalności na tych obszarach oraz aktywizacji regionów o dużym potencjale surowców przydatnych do wytwarzania energii – powiedział Marek Sawicki.

Inicjatorzy powołania Zespołu zgodnie podkreślili, że wykorzystanie niewielkich rozproszonych jednostek wytwarzania energii odnawialnej zlokalizowanych w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, stwarza szansę na rozwój tych obszarów poprzez dywersyfikację przychodów oraz osiągnięcie korzyści finansowych ze źródeł dotychczas niewykorzystywanych.

Prace zespołu będę koncentrować się na:

  • opracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich ze szczególnych uwzględnieniem wykorzystania biomasy rolniczej;
  • analizie uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań prawnych;
  • opracowywaniu propozycji działań oraz rozwiązań ułatwiających rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich;
  • promowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich poprzez wskazywanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.