Inicjatorem wydarzenia było ePURE - ogólnoeuropejskie zrzeszenie producentów etanolu, a do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele krajowych europejskich organizacji biopaliwowych.

Powodem dużej skali importu jest m.in. zaklasyfikowanie takiego produktu jako chemicznego przez co możliwa jest do zastosowania mocno obniżona stawka celna, co zaś powoduje jednocześnie ogromne straty finansowe dla budżetu UE. Większość uczestników spotkania Platformy zgodnie potwierdziła potrzebę przeprowadzenia zmiany polegającej na zaklasyfikowaniu mieszanin etanolu i benzyny z zawartością powyżej 70 proc. biokomponentu pod kodem CN 2207, dzięki czemu stawka celna odpowiadać będzie poziomowi obowiązującemu skażony etanol ograniczając tym samym opłacalność importu amerykańskiego E90. Jest to o tyle istotne, iż sprowadzany etanol w tej postaci wykorzystywany jest przede wszystkim na cele paliwowe, a nie chemiczne, w związku z czym dochodzi do nieuczciwej konkurencji, w szczególności w kontekście mocno subsydiowanego etanolu ze Stanów Zjednoczonych.

Kolejnym tematem dyskutowanym podczas spotkania był aktualny stan implementacji do prawodawstwa krajowego w państwach członkowskich UE przepisów Dyrektywy 2009/28/WE, w szczególności w odniesieniu do analizowanego przez Komisję Europejską zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów związanej z biopaliwami (ILUC), funkcjonowania dobrowolnych systemów certyfikacji potwierdzającej spełnienie przez biopaliwa kryteriów zrównoważonego rozwoju, a także krajowych rozwiązań w zakresie definicji odpadów i pozostałości w ujęciu surowcowym do produkcji biopaliw, których użycie w realizacji przyjętych obligatoryjnych celów na dany rok skutkowałoby podwójnym naliczeniem.

Posiedzenie było również okazją do wymiany najnowszych informacji rynkowych, a także uzyskania ostatnich wiadomości dotyczących postępu bilateralnych i multilateralnych negocjacji handlowych prowadzonych przez Unię Europejską m.in. z państwami Mercosur (Ameryka Południowa), Ukrainą, Kanadą czy w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Sekretariat ePURe poinformował również uczestników na temat planów Komisji Europejskiej względem rewizji rozporządzenia Rady (WE) Nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych obowiązujących do końca 2011 roku. W związku z faktem, że etanol jest elementem negocjacji z każdą z wyżej wymienionych stron, uczestnicy spotkania potwierdzili koniczność dalszego monitoringu postępu negocjacji i ewentualne podjęcie działań w przypadku zbyt liberalnego podejścia do tej kwestii ze strony władz UE.

Podobał się artykuł? Podziel się!