- Jeżeli import kopalnych nośników energii zastępujemy importem biomasy, trudno mówić o tym, że poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli dodamy do tego, że biomasa transportowana jest na setki bądź tysiące kilometrów, a do tego przemieszczania potrzebna jest energia zawarta głównie w paliwach ropopochodnych, nie wpływamy też na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Biomasa powinna być wykorzystywana lokalnie, w niewielkich, rozproszonych źródłach wytwarzania energii odnawialnej, a transport biomasy na odległości większe niż 50-100 km nie sprzyja realizacji polityki klimatyczno-energetycznej - powiedział Kazimierz Żmuda, wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, podczas debaty "Urealnienie marzeń - nowe technologie w energetyce pozwalające zamknąć bilans energetyczny kraju do 2015 roku".

Z analizy zachodzących zdarzeń gospodarczych wynika, że polityka klimatyczno-energetyczna oraz wspólna polityka rolna sprzyjają przywozowi do UE przetworzonej oraz nieprzetworzonej biomasy rolniczej, która następnie wykorzystywana jest do celów energetycznych.

- Na przestrzeni ostatnich 18 lat potencjał produkcyjny rolnictwa Wspólnoty uległ zmniejszeniu o około 10 mln ha użytków rolnych, natomiast w tym samym okresie światowy potencjał produkcyjny tylko w 15 wybranych krajach poza UE wzrósł o około 100 mln ha użytków rolnych. Powierzchnia lasów Wspólnoty zwiększyła się o około 25 mln ha, natomiast w 15 wybranych krajach poza UE spadła o około 150 mln ha - podaje resort rolnictwa.

Produkcja rolna przeniesiona poza kraje UE nie wpływa zatem na realizację kolejnego celu wynikającego z polityki klimatyczno-energetycznej, którym jest zrównoważony rozwój gospodarczy.

- Z dużym zaniepokojeniem odbieramy analizy ekspertów wskazujące na dalszy wzrost importu biomasy do celów energetycznych w perspektywie roku 2020. Kryteria zrównoważonej produkcji biomasy winny być rygorystycznie przestrzegane nie tylko przy wykorzystywaniu na cele energetyczne biomasy produkowanej we Wspólnocie, ale również stanowić ważny element procedury kontroli przy jej imporcie na terytorium UE. Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej oraz wspólnej polityki rolnej nie powinna nawet pośrednio zachęcać do powiększania w krajach trzecich powierzchni użytków rolnych kosztem powierzchni lasów - wyjaśnia MRiRW.

Tymczasem rozproszone źródła energii odnawialnej, zwłaszcza te oparte na biomasie, to nie tylko szansa dla rolnictwa, ale również na pełne wykorzystanie na cele energetyczne dostępnych produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa oraz przetwórstwa rolnego.

- Racjonalne wykorzystanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii jest szansą na wzrost przychodów rolniczych, rozwój obszarów wiejskich oraz istotny udział sektora rolnego w realizacji celów określonych polityką klimatyczno-energetyczną. Musimy zrobić wszystko, aby tę szansę wykorzystać - podsumowuje ministerstwo.

Podobał się artykuł? Podziel się!