- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego to jeden z priorytetów na nadchodzącą prezydencję Polski w Unii. Między innymi od tego, jak wykorzystamy środki na energetykę w Programie Infrastruktura i Środowisko, zależeć będzie wysokość funduszy, jakie Unia przeznaczy na ten sektor w przyszłym budżecie - zaznaczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

W konferencji oprócz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich i beneficjentów, wzięli udział reprezentanci Komisji Europejskiej, organizacji branżowych oraz środowiska naukowego.

W ramach priorytetów związanych z bezpieczeństwem i efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii Programu Infrastruktura i Środowisko dotychczas podpisanych zostało 78 umów o dofinansowanie na kwotę 2,4 mld zł (blisko 34 proc. alokacji), z czego największa część wsparcia z Funduszy Europejskich przyznana została na budowę gazociągów realizowanych przez spółkę OGP Gaz-System S.A, podziemne magazyny gazu, w których inwestorem jest PGNiG S.A oraz projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii tj. budowę farm wiatrowych i biogazowi. Najwięcej umów o dofinansowanie, bo aż 34, zawarto z beneficjentami mniejszych projektów, obejmujących termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, realizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczasowy postęp w zawieraniu umów dla projektów energetycznych uwarunkowany był kwestiami notyfikacji pomocy publicznej - czy to indywidualnej, czy też w postaci wydania stosownych rozporządzeń, bez których nie było możliwości ogłoszenia konkursów czy też pełnej oceny.

Dzięki przeprowadzeniu tych działań, w 2011 r. planowane jest osiągnięcie kontraktacji na poziomie ok. 70 proc. dostępnej alokacji dla sektora energetyki i podpisanie kolejnych umów w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także budowy Terminalu LNG w Świnoujściu, czy ostatniej umowy na budowę gazociągu.