Jakie są najpoważniejsze przeszkody w rozwoju OZE w Polsce?

- Od dawna najważniejszą barierą w rozwoju OZE jest rzeczywisty brak woli politycznej, aby rozwijać te źródła na taką skalę, jaka powinna wynikać z zobowiązań Polski wobec UE. Z tego wynikają wszystkie inne bariery.


Dlaczego nie ma woli politycznej?

- Trzeba by o to zapytać liderów głównych partii politycznych, którzy od OZE wolą energetykę jądrową, opowiadają się za specustawami dla energetyki jądrowej i za przeznaczaniem wielomilionowych kwot na działania promujące energetykę jądrową. Nie zauważają przy tym, że energetyki odnawialnej w 2020 r. powinno być dwa razy więcej niż jądrowej.

Można podać przykład Niemiec, gdzie wolą polityczną jest, aby na dużą skalę rozwijać OZE. W związku z tym ogranicza się produkcję energii w elektrowniach jądrowych i elektrowni węglowych, buduje się sieci na potrzeby źródeł rozproszonych, które w większości są źródłami odnawialnymi. To wszystko jest konsekwencją wyborów politycznych, jakie podejmuje się na szczeblu rządowym.

W Polsce, jako kraj deklarujemy, że jesteśmy za rozwojem OZE, ale jak przychodzi do konkretów, jak np. przygotowanie Krajowego Planu Działań w zakresie OZE (KPD), to okazuje się, że działamy z dużym opóźnieniem. W KPD w zasadzie nie ma mowy o rozwoju OZE, plan został oparty na biomasie i jej współspalaniu z węglem. Do dziś nie ma ustawy o OZE, próbuje się zmieniać system wsparcia dla odnawialnych źródeł, co totalnie rozstraja rynek. Nie przeznacza się środków na rozbudowę i modernizację sieci energetycznych, co jest niezbędnym elementem do tego, aby źródła rozproszone, odnawialne, podłączyć do sieci.

Nie ma ustawy o korytarzach przesyłowych, która może nie jest bezpośrednio niezbędnie potrzebna dla OZE, ale jest absolutnie niezbędna operatorom, aby mogli budować sieci. Prace nad tą ustawą trwają 3 lata.

Mamy ogromny potencjał, nie tylko w energetyce wiatrowej, ale rzeczywistej biomasie, czyli nie współspalaniu z węglem. Wiele podmiotów buduje, lub zamierza budować, jednostki kogeneracyjne opalane w 100 proc. biomasą.