II Międzynarodowy Kongres Green Power 2010 odbył się w Warszawie w dniach 6-7 października i spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli rządu, biznesu, nauki oraz administracji samorządowej. W Kongresie uczestniczyło ponad 600 osób.

Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oprócz wymiany poglądów pozwolikła także na sformułowanie wielu wniosków. Oto najważniejsze z nich także najważniejsze wnioski płynące z obu dni intensywnych dyskusji:

• Należy jak najszybciej i rzetelnie opracować Krajowy Plan Działań dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, który w myśl dyrektywy 2009/28/WE winien być przedłożony do Komisji Europejskiej do końca czerwca br. Następnie wdrażanie dyrektywy w oparciu o przemyślane rozwiązania pozwalające przyspieszyć realizację inwestycji i osiągnąć cel obligatoryjny ustalony na 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do finalnego zużycia energii brutto w roku 2020.

• Implementować dyrektywę dwutorowo:

- ad hoc poprzez wprowadzanie usprawnień do istniejących aktów prawnych,

- kompleksowo poprzez stworzenie odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę wprowadzenia:

- usprawnień w procedurach administracyjno – prawnych (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, pozwolenie na budowę, przyłączenie do sieci, skrócenie terminów) – art. 13 dyrektywy, m.in. proceduralne umożliwienie realizacji inwestycji w farmy wiatrowe na morzu,

- dostępu do sieci elektroenergetycznej; gwarantowanego dla małych jednostek wytwórczych i priorytetowego dla dużych jednostek – art. 16 dyrektywy,

- stabilnego i długofalowego systemu wsparcia (min. 15 lat od dnia oddania do użytku jednostki wytwórczej, co w aspekcie realizacji celu na rok 2020 równa się z funkcjonowaniem systemu do 2035 r.),

- regulacji pozwalających na zrównoważone wykorzystanie biomasy do celów energetycznych (art. 17 dyrektywy).

• Energetyka zawodowa powinna jak najszybciej odejść od współspalania biomasy z węglem, a inwestować w kotły hybrydowe lub dedykowane wyłącznie paliwu biomasowemu oraz o wysokosprawną kogenerację i to tylko po uwzględnieniu faktycznych kosztów związanych z emisją CO2.