Zgodnie ze opinią Copa-Cogeca, mimo że produkcja żywności jest głównym celem rolnictwa, Unia Europejska dysponuje również możliwością produkcji biopaliw i biopłynów bez ponoszenia odpowiedzialności za pośrednie zmiany użytkowania gruntów w innych sektorach i/lub w krajach trzecich z następujących powodów:
- rolnictwo UE nie wykorzystuje całości gruntów rolnych, które były dawniej uprawiane w UE;
- jedynie część roślin oleistych, zbóż i buraków cukrowych wykorzystywanych do produkcji biopaliw jest naprawdę przekształcana w energię. Większość w nich pozostaje w sektorze żywnościowym, głównie jako pasze.

W UE rolnicy poddają w wątpliwość wysiłki włożone w ochronę środowiska naturalnego i poprawę jego stanu. Jeśli WPR po roku 2013 stanie się jeszcze "zieleńsza", może ona ograniczyć poprawę produktywności rolnej, co jest jednym z głównych czynników ewaluacji ILUC.
Również bez sensu byłoby wkładanie wysiłku w uniknięcie wzrostu zmian użytkowania gruntów związanych z biopaliwami i biopłynami, jeśli polityka handlowa UE przyczynia się do ich wzrostu, przez co zwiększa sie ilość emisji. Copa-Cogeca uważa, że spójna polityka rolna, energetyczna, środowiskowa oraz handlowa są konieczne. Sektor biopaliw i biopłynów nie powinien zostać ukarany, jeśli w innych politykach UE podejmuje działania, które hamują poprawę produktywności rolnictwa europejskiego lub zobowiązują je do przeniesienia produkcji do stref podlegających wylesieniu i o wyższym poziomie emisji gazów cieplarnianych.

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione powyżej, oraz wyniki badań IFPRI zaktualizowane w roku 2011, skąd zaczerpnęliśmy nasze dane, Komitet Copa-Cogeca sprzeciwia się wprowadzeniu kary ILUC w sektorze biopaliw i biopłynów. Rolnictwo UE nie wykorzystuje całości gruntów rolnych, które były dawniej uprawiane w UE. Od roku 2008 całkowita powierzchnia upraw (zboża, rośliny oleiste i białkowe) obniżyła się o 1,6 milionów hektarów, spadając z 71,2 do 69,6 milionów hektarów. Ponadto, ograniczenia eksportu cukru nałożone na UE przez WTO uwolniły 700 000 hektarów buraków cukrowych. Bogate w białka produkty uboczne powstałe przy wytwarzaniu biopaliw mogłyby ograniczyć silną zależność UE od importu paszy.