Aukcje mają być przeprowadzane co najmniej raz w roku, a ma to robić prezes URE. Wynikające z tego obowiązku koszty oszacowane zostały na 10,8 mln zł w 2015 roku, a z tego 6 mln zł z tytułu kosztów zakupu infrastruktury IT. Aukcje mają być robione oddzielnie na zakup energii ze źródeł o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW.

Projekt ustawy zakłada, że pełne wdrożenie mechanizmu aukcyjnego dla nowych instalacji OZE nastąpi od początku 2015 r. Skumulowane koszty funkcjonowania obecnego systemu wsparcia OZE do 2020 roku oszacowano na 35 - 50 mld zł, a takie same koszty nowego systemu wsparcia na około 24 mld zł.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii jest nader obszerny, bo liczy grubo ponad 100 stron. Siłą rzeczy jego pogłębiona analiza wymaga więc sporo czasu. W oczy rzuca się to, że resort gospodarki widzi możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności kosztów systemu wsparcia OZE. W ocenie skutków regulacji projektu ustawy o OZE resort gospodarki szacuje, że przy braku wprowadzenia proponowanej w projekcie optymalizacji kosztowej systemu wsparcia OZE, może on kosztować między 4,6 - 6,2 mld zł w 2015 r. oraz 7,5 - 11,5 mld zł w 2020 r., przy wartości skumulowanej wynoszącej 35 - 50 mld zł w 2020 r., w zależności od przyjętej wartości świadectw pochodzenia. Szacunki dotyczące skumulowanych kosztów proponowanego systemu wsparcia zostały określone do 2020 roku na około 24,262 mld zł. Do wyliczenia kosztu zoptymalizowanego systemu wsparcia przyjęto m.in., że 1 stycznia 2015 r. nastąpi pełne wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia, skutkujące natychmiastowym ogłoszeniem pierwszych aukcji na energię elektryczną wytwarzaną w instalacjach OZE, całkowitym wyłączeniem ze wsparcia wszystkich elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej powyżej 1MW oraz zredukowaniem poziomu wsparcia dla technologii spalania wielopaliwowego biomasy z paliwami konwencjonalnymi, do wartości 0,5 świadectwa pochodzenia za każdą wytworzoną 1 MWh.Resort gospodarki zakłada, że w raz z rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu wsparcia, czyli w 2015 roku będzie następował dobrowolny przepływ z mechanizmu świadectw pochodzenia do mechanizmu aukcji dedykowanego wyłącznie istniejącym instalacjom OZE, w ilości 10 proc. rocznie. Ma to wynikać z wdrożenia rozwiązań umożliwiających istniejącym wytwórcom migrację z systemu do systemu, a mają one polegać na wprowadzeniu systemu aukcji dedykowanych wyłącznie dla wytwórców funkcjonujących przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.