O wpis do rejestru wytwórców biopłynów może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1) posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów,
2) dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie ww. działalności gospodarczej.

Aby uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego w pierwszej kolejności należy uzyskać numer rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP), który będzie wykorzystywany w dalszych kontaktach z ARR. W tym celu należy złożyć w OT ARR lub Centrali ARR wypełniony formularz WPR.

Składanie wniosku o wpis do rejestru wytwórców

Po uzyskaniu numeru rejestracyjnego w CRP, przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć w Centrali ARR:
1) Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów,
2) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
3) Oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
4) dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.
ARR opracuje i udostępni na swojej stronie internetowej szczegółowe warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, a także formularz wniosku o wpis do rejestru oraz wzory oświadczeń, do wykorzystania przez przedsiębiorców. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione przed wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Opłata skarbowa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru wytwórców biopłynów, będzie podlegać opłacie skarbowej w następującej wysokości:

Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców biopłynów 616 zł
Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców biopłynów, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej 308 zł
Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru wytwórców biopłynów 10 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł