Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15 proc. - Systematycznie zwiększamy produkcję energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących energię biomasy i wiatru - powiedział wicepremier Pawlak. - Przyczynia się do tego także mechanizm tzw. „zielonych certyfikatów", który stworzył korzystne warunki dla inwestycji w odnawialne źródła energii - dodał. Zdaniem szefa resortu gospodarki mechanizm ten sprzyja optymalnemu rozwojowi OZE i konkurencji w tej dziedzinie. - Rozdzielając świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych, umożliwiliśmy obrót nimi na giełdzie - wyjaśnił wicepremier Pawlak.

- Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystywania OZE, dlatego o 50 proc. obniżyliśmy koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych - powiedział wicepremier Pawlak. - Zwolniliśmy także przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE o mocy poniżej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz związanych z uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia - dodał. W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka bardzo istotnym elementem wsparcia jest również zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z OZE. Przygotowany przez MG raport pokazuje główne cele realizacji zobowiązań Polski zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

W przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki dokumencie pn.: „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", który 10 listopada 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, zawarto główne cele dotyczące rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obejmują one m.in.:
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 proc. w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych,
- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,
- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Podobał się artykuł? Podziel się!