Mimo, że produkcja żywności stanowi główny cel rolnictwa UE, Copa-Cogeca stwierdza, że:

  • rolnictwo UE nie wykorzystuje całości gruntów rolnych, które były dawniej uprawiane w UE ;
  • jedynie część roślin oleistych, zbóż i buraków cukrowych wykorzystywanych do produkcji biopaliw jest naprawdę przekształcana w energię. Większość w nich pozostaje w sektorze żywnościowym, głównie jako pasze. Zastąpienie roślin oleistych, zbóż i buraków cukrowych przez uprawy nieżywnościowe może stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Wręcz przeciwnie, biopaliwa pierwszego pokolenia wyprodukowane z roślin oleistych, zbóż i buraków cukrowych mogą zachęcać do bardziej intensywnej uprawy tych roślin, co z kolei stworzy dodatkowe ilości upraw odpowiedzialnych za tworzenie biopaliw w drugim pokoleniu;
  • pośrednie zmiany użytkowania gruntów nie są związane jedynie z biopaliwami i biocieczami. Istnieją bardziej oczywiste pośrednie zmiany użytkowania gruntów, niż te związane z biopaliwami i biocieczami, np. te związane z polityką zarządzania gruntami, środowiskową, handlową i rolną. Ponadto, ograniczenie karczowania lasów tropikalnych w Brazylii ukazuje skuteczność środków przedsięwziętych przez rząd brazylijski.

 Komitety Copa-Cogeca sprzeciwiają się propozycji legislacyjnej dotyczącej pośrednich zmian użytkowania gruntów związanych z biopaliwami i biocieczami, które karałyby produkcję biopaliw i biocieczy pochodzących z krajów wspólnoty, opartych na nieprecyzyjnych i sprzecznych modelach. W rezultacie na pośrednie zmiany użytkowania gruntów wpływają różne instrumenty polityczne, które nie są ze sobą związane.


Komitety Copa-Cogeca uważają, że jedynie kryteria trwałości, ustalone w artykułach 17.2 do 17.6 dyrektywy 2009/28/CE mogą zagwarantować trwałość biopaliw pochodzących z krajów wspólnoty, pod warunkiem, że będą one stosowane we wszystkich państwach członkowskich. UE powinna zachęcić kraje trzecie do przestrzegania legislacji dotyczącej środowiska naturalnego, aby zapobiec zjawisku zmian użytkowania gruntów. Dlatego też Komitety Copa-Cogeca wzywają Komisję Europejską do ochrony obszarów zasobnych w pierwiastek węgla w krajach trzecich poprzez porozumienia dwustronne, wsparcie finansowe oraz doradztwo prawne. Podejście to byłoby bardziej wydajne niż czynniki iLUC, których efekty nie koniecznie byłyby niekorzystne dla produkcji europejskiej, ale również niekoniecznie wpłynęłyby na zmiany użytkowania terenów w krajach trzecich.

 

Ponadto, sprawiedliwa ewaluacja emisji gazów cieplarnianych wymaga rewizji wartości referencyjnej paliw pochodzenia kopalnego, która zaniża ilość emisji gazów cieplarnianych z paliw kopalnych.

 

Zdaniem Komitetów Cop-Cogeca, UE powinna zastosować zachęty do rozwoju oraz rozprzestrzeniania się zaawansowanych biopaliw oraz biopaliw nowej generacji. Podobał się artykuł? Podziel się!