Oceniono stan obecnego rynku oraz zapoznano się z prognozami na przyszłość. Podkreślono, że głównymi beneficjentami budowanego od podstaw rynku będą: branża paliwowa oraz wytwórcy biokomponentów i biopaliw. Wzrośnie bezpieczeństwo paliwowe, nastąpi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a ponadto wystąpi impuls ożywiający gospodarkę. Na rozwoju tego rynku skorzysta również wielu rolników, zwłaszcza posiadających gospodarstwa rolne w rejonie wytwórni biokomponentów.

Kierownictwo uznało za niedobrą informację wynikającą z kwartalnego raportu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z której wynika, że z wielu powodów w 2007 r. nie nastąpi jeszcze przełom w budowie rynku biokomponentów i biopaliw. Z zadowoleniem przyjęto informację o określeniu, w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów, Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2008 – 2013. Narodowy Cel Wskaźnikowy określa w procentach minimalny obowiązkowy udział biokomponentów w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych wprowadzanych w danym roku na rynek, a jego realizacja rozliczana jest wg. wartości opałowej. Ustalenie NCW pozwala między innymi przeprowadzić ocenę obecnego oraz prognozowanego zapotrzebowania na surowce pochodzenia rolniczego niezbędne do wytwarzania biokomponentów.

Oceny stanu obecnego oraz prognozy wskazują, że rynek biopaliw w najbliższych latach, przy utrzymaniu obecnej struktury surowców (około 80 proc. udział zbóż) wykorzystywanych do produkcji spirytusu surowego) oraz przeciętnego zbioru zbóż udział ten w 2010 r. prognozowany jest na niespełna 4 proc., nie będzie w znaczący sposób wpływał na sytuację na rynku zbóż.

Inaczej sytuacja będzie kształtować się na rynku rzepaku, gdzie udział ten w 2010 r. prognozowany jest na poziomie ok. 45 proc. średnich zbiorów z lat 2004-2006, przy 50 proc. zapotrzebowaniu na cele spożywcze. Okresowo mogą wystąpić pewne problemy z zabezpieczeniem rzepaku do wytwarzania estrów, ponieważ podmioty wytwórcze jeszcze nie zbudowały (na wystarczającym poziomie) własnego zaplecza surowcowego opartego o umowy kontraktacji upraw energetycznych.