W 2015 roku o takie kredyty będzie można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB - Bank S.A., a wniosek należy złożyć do 15 listopada. Zainteresowani takim kredytem powinni zatem pośpieszyć się, ponieważ nie zostało zbyt wiele czasu.

O przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci oraz doktoranci bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Wsparcie w formie takich kredytów przeznaczone jest dla studentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w dostępie do nich będą miały osoby o dochodach nieprzekraczającej miesięcznie 1000 zł na członka rodziny. Maksymalny poziom dochodów w rodzinie uprawniający do skorzystania z kredytów studenckich zostanie ogłoszony w grudniu 2015 r.,  po zebraniu danych z banków kredytujących o liczbie złożonych wniosków kredytowych oraz o dochodach studentów ubiegających się o kredyty. W roku akademickim 2014/2015 wynosił on 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę.

ARiMR może udzielić poręczenia spłaty całego kredytu - i tak dzieje się w przypadku najuboższych studentów czy doktorantów - lub 80 proc. wartości kredytu.

Ubiegając się o poręczenie Agencji student powinien w wybranym przez siebie Banku:

● złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z:

● dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta,

● zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarach wiejskich,

● ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,

● podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Działające w imieniu ARiMR, banki wydają formularze wniosków o udzielenie poręczenia, przyjmują je i rozpatrują, a także zawierają stosowne umowy o udzielenie poręczenia, jak również pobierają od studentów weksel in blanco będący zabezpieczeniem udzielanego przez Agencję poręczenia.