ARiMR, która jest odpowiedzialna za realizację PROW 2014 - 2020, podpisała z tymi podmiotami umowy, w których określone są zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

Przekazanie niektórych działań z PROW 2014 - 2020 samorządom województw, czy ARR oznacza w praktyce, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. Będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy ARR beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do ARiMR będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem.

Ten schemat przekazywania środków z unijnych programów pomocowych funkcjonował już w PROW na lata 2007 - 2013. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania - będzie jeszcze jeden podmiot wdrażający - jednak jego wyboru ARiMR dokona w kolejnym etapie.

Zadania delegowane w ramach PROW 2014 - 2020 będą obejmować m.in.:

prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania;
ocenę postępowań o zamówienia publiczne;
przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli;
zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;
zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości;
rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

W przypadku ARR delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
Współpraca.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!