Trudności z tym związane stały się powodem ustąpienia ministra Stanisława Kalemby.

Więcej: Dlaczego odszedł minister Kalemba? 

SLD wezwał premiera, by przejął zarządzanie kryzysem na rynku wieprzowiny

ASF zwalczyliśmy jak należy? 

Dziś znów mamy zaognioną sytuację i protesty w okolicach Łosic. Powód ten sam: trudności ze zbytem. Czy nie można ożywić skupu przez uruchomienie Agencji Rezerw Materiałowych?

W ubiegłym roku NIK wskazała, że nie jest realizowana ustawa o rezerwach strategicznych. W przypadku wystąpienia zagrożenia, ograniczone będą możliwości przeciwdziałania jego skutkom.

Więcej: Czy Polska ma dość zapasów żywności?

Polska nie ma właściwych rezerw strategicznych

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy błędy wskazywane przez NIK zostały usunięte.

Niczym wiedzy o rozmieszczeniu rakiet Agencja Rezerw Materiałowych broni jednak informacji o tym, na jakich podstawach realizuje zadania, do których jest powołana. Jak mantrę powtarza tylko w udzielanych odpowiedziach, że „ARM działa na  podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach  strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229).”

Problem w tym, że to nie wystarczy.

Niestety ARM nic nie ma do powiedzenia na temat Rządowego Programu  Rezerw Strategicznych, który – na podstawie właśnie wyżej wymienionej ustawy – określa asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw energii we współpracy z kilkoma innymi ministrami (wśród nich – z ministrem rolnictwa) i innymi organami administracji rządowej. Program taki opracowuje się na 5 lat i corocznie aktualizuje. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii złożony nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, w drodze uchwały, przyjmuje Program lub jego aktualizację w terminie do dnia 31 maja danego roku. Minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, tworzy rezerwy strategiczne, zgodnie z ustaleniami Programu – przewiduje ustawa.