Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają wszyscy członkowie izby rolniczej, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. Terenem działania izby rolniczej jest obszar województwa.

Organami izb są:

- walne zgromadzenie - najwyższy organ izby o charakterze stanowiącym, podejmujący rozstrzygnięcia w najistotniejszych sprawach;

- zarząd - będący organem wykonawczym izby;

- komisja rewizyjna - stanowiąca organ kontroli wewnętrznej;

- rady powiatowe izby - powiatowe organy izby rolniczej, które działając na obszarze powiatu, wykonują zadania o charakterze opiniodawczo-doradczym.

W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha. Wybrani delegaci wchodzą w skład rady powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu – wybiera spośród siebie przewodniczącego i delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego walnego zgromadzenia izby wojewódzkiej, którego kadencja trwa 4 lata. 

Od lutego pytamy w KRIR o dane za 2014 r.:

- ile otrzymały izby na swoją działalność z odpisu podatku rolnego, na co trafiły te pieniądze?

- ile otrzymała KRIR z odpisu podatkowego z dochodów izb i na co trafiły te pieniądze?

- ile i która organizacja wykorzystała ze środków z dotacji budżetowej za 2014 r.?

Odpowiedzi nie ma. KRIR nie informuje też, jaka była frekwencja w ostatnich wyborach do izb, przeprowadzonych w 2011 roku.

Z danych, którymi dysponujemy, wynika, że wzięło w nich udział 117 869 osób (dane bez izby lubelskiej). Ostatnie wybory przyniosły frekwencję o połowę niższą niż odnotowana w wyborach z 4 lutego 2007 roku – wtedy swój głos oddało ponad 250 tys.