Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia przedstawicieli różnych lokalnych organizacji działających na obszarach wiejskich, liczących łącznie nie więcej niż 150 tys. mieszkańców.

23 Grupy, które otrzymały wsparcie, obejmują 98 proc. gmin województwa lubelskiego. Aby otrzymać dotację, musiały opracować lokalną strategię rozwoju, która była oceniana w konkursie.

"Ten dokument podstawowy, jakim jest lokalna strategia rozwoju, powstał w wyniku konsultacji. To, co planujemy, to nie jest nasz wymysł. Tę strategię konsultowaliśmy ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi - samorządami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi. W wyniku tej wspólnej pracy takie strategie powstały i one określają, w jaki sposób chcemy te pieniądze wydatkować" - powiedział starosta lubelski Paweł Pikula, który reprezentował Lokalną Grupę Działania "Kraina wokół Lublina".

Grupa ta skupia 50 członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy działających na terenie 15 gmin położonych wokół Lublina.

"Kraina wokół Lublina" otrzymała 18 mln zł dofinansowania. Jak powiedział Pikula, ponad 8 mln zł Grupa zamierza przeznaczyć na wsparcie lokalnych przedsiębiorców - na tworzenie nowych przedsiębiorstw lub modernizację istniejących. Przedsiębiorca działający na teranie Grupy będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie do 300 tys. zł. - Chcemy ponadto utworzyć dwa inkubatory produktu regionalnego - zaznaczył.

Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na wsparcie różnych projektów i lokalnych inicjatyw zapisanych w strategii m.in. utworzenie centrów sportowo - rekreacyjnych, tworzenie lub modernizację świetlic działających na terenach wiejskich, tworzenie i oznakowanie szlaków turystycznych, odnowę lokalnych, małych zabytków, wparcie działalności i instytucji kultury.

Do konkursu woj. lubelskim przystąpiło 24 Lokalne Grupy Działania, tylko jedna nie uzyskała dofinansowania.

Poza wsparciem dla Lokalnych Grup Działania samorząd województwa lubelskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dysponuje kwotą 374,5 mln zł, na dofinansowanie różnych działań samorządów lokalnych.