Informację polityków PiS na temat dopłat bezpośrednich należy uznać za nieobiektywną z uwagi na fakt, że odnosi się ona jedynie do jednego państwa członkowskiego (Niemiec), a więc nie odzwierciedla faktycznej sytuacji w całej UE. Tymczasem rolnicy z Polski mogą liczyć na wyższe średnie stawki płatności niż np. ich farmerzy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Portugalii. W UE nie ma równych dopłat bezpośrednich, każdy kraj ma inne stawki. Polskie dopłaty po dodaniu funduszy z 1 filara Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie) i 2 filara WPR (rozwój obszarów wiejskich) nie odbiegają znacznie od średniej unijnej. Różnice wynikają z innego modelu dystrybucji funduszy pomiędzy Polską, a krajami starej UE. W państwach takich jak Francja czy Niemcy najwięcej pieniędzy idzie na 1 filar, mniej na 2 filar. Z kolei w Polsce 2 filar czyli "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" to znaczące uzupełnienie budżetu pomocy dla rolników.

W informacji polityków PiS nie uwzględniono również faktu, że płatności bezpośrednie w Polsce i w Niemczech mają inną strukturę. W szczególności informacja ta nie uwzględnia faktu, że znaczna część płatności w Polsce (15% koperty krajowej) jest przyznawana w formie płatności związanych z produkcją ukierunkowanych na wsparcie wybranych, wrażliwych sektorów działalności rolniczej. Dzięki takiemu ukierunkowanemu zróżnicowaniu wsparcia rolnik aktywny może uzyskać płatności nawet w wysokości 500 euro/ha. Niemcy nie wdrażają płatności związanych, dlatego też rolnicy w Niemczech nie mogą liczyć na tego typu wsparcie (np. brak wsparcia do zwierząt).

W odniesieniu do informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich politycy Prawa i Sprawiedliwości "zapomnieli" dodać kilku istotnych faktów. Koncepcja wykorzystania funduszy UE w Polsce, w tym w zakresie wsparcia polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2014-2020 uległa zasadniczym zmianom w porównaniu do okresu 2007-2013. W ramach postanowień zawartych w dokumencie Umowy Partnerstwa uznano, że wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, które w okresie 2007-2013 realizowane było z budżetu PROW 2007-2013, należy wzmocnić środkami pochodzącymi z Polityki Spójności - a więc środkami nie wchodzącymi formalnie do budżetu PROW 2014-2020. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z budżetu Polityki Spójności dotyczyć będzie m. in. rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej, rozwoju przedsiębiorczości i lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.