GUS w opublikowanym właśnie opracowaniu „Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2015 roku” podaje najnowsze dane dotyczące ludności Polski. Jak wygląda sytuacja ludności wiejskiej w zestawieniu z mieszkańcami miast?

W końcu 2015 r. ludność Polski liczyła ok. 38437 tys. osób, tj. o 41 tys. mniej niż przed rokiem.

Rok 2015 był czwartym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności po obserwowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście. Tempo ubytku ludności wyniosło -0,11%, co oznacza, że na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski ubyło 11 osób (w 2014 r. było to -0,04%, tj. ubyły odpowiednio – 4 osoby).

Ogólna liczba ludności kraju jest kształtowana poprzez ruch naturalny i migracje zagraniczne.

Notowany w latach 2008-2011 wzrost liczby ludności Polski wiązał się głównie ze zwiększeniem liczby urodzeń oraz zmniejszeniem wartości ujemnego salda migracji zagranicznych. Zmniejszenie się w 2015 r. liczby ludności było spowodowane głównie ujemnym przyrostem naturalnym. Od 2012 r. obserwowany spadek liczby ludności Polski jest spowodowany przede wszystkim wysoką emigracją.

W 2015 r. na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 129 urodzonych dzieci (w miastach – 124, na wsi – 135). W miastach ponad 26%, a na wsi 21% dzieci rodzi się poza małżeństwami.

Wśród nowozawartych związków ok. 82% stanowią małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami (na wsi jest ich około 87%). Małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, stanowiły w 2015 r. ok. 62% zawieranych prawnie związków – a na wsi jest to 70% wszystkich związków.

W 2015 roku przeciętne trwanie życia dla mężczyzn wynosiło 73,6 lat, a dla kobiet – 81,6 lat.

W 2015 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 74,0 lat, tj. o 1 rok więcej niż mężczyzn na wsi, natomiast mieszkanki miast żyją 81,5 lat – o 0,2 lata krócej niż mieszkanki wsi.

Obecnie w miastach kobiety żyją o 7,5 lat dłużej niż mężczyźni (w 1991 r. – było to prawie 9 lat; w 2001 r. – prawie 8), natomiast na wsi o 8,7 lat (w 1991 r. – 9,7, w 2001 – 8,8).