Sprawdzono jakość handlową wyrobów z grupy Premium, tj. wędzonek, kiełbas suszonych i podsuszanych oraz produktów posiadających przyznane znaki jakości, nagrody lub wyróżnienia itp., tj. znak PDŻ, wyróżnienia, np.: Produkt najwyższej jakości w przemyśle mięsnym i Hit roku, wytwarzanych w oparciu o receptury opracowane 25 lat temu, wpisanych do katalogu produktów tradycyjnych i regionalnych Urzędu Marszałkowskiego oraz produkowanych pod ogólnopolskimi znanymi markami, w zakresie zgodności z deklaracjami producentów.

Oprócz w/w wyrobów kontrolą jakości handlowej objęto: wyroby podrobowe i blokowe, wędzonki wysokowydajne oraz kiełbasy homogenizowane, drobno, średnio i grubo rozdrobnione. Wśród tych wyrobów również uwzględniono te posiadające wyróżnienia.

Kontrolę przeprowadzono w 108 zakładach przetwórstwa mięsnego co stanowi około 10,4% zakładów przetwórstwa mięsnego, prowadzących działalność na terenie kraju, znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej wędlin dotyczyło oznakowania, tj. 34,8 proc. wszystkich skontrolowanych partii przetworów z mięsa czerwonego w opakowaniach jednostkowych było nieprawidłowo oznakowanych.

Wyroby mięsne kwestionowano, m. in. z uwagi na nieprawidłowo podany wykaz składników użytych do produkcji, w tym nieuwzględnienie wszystkich surowców wykorzystanych do przygotowania produktu (np. alergenów i soli) oraz nieprecyzyjną nazwę wyrobu gotowego, tj. brakowało rodzaju wędliny, np. kiełbas oraz procesu technologicznego, np. parzenie.

W grupie wyrobów zaliczanych do klasy Premium, tj. wędzonkach, kiełbasach suszonych i podsuszanych zakwestionowano prawidłowść oznakowania 30,1 proc. partii tego rodzaju asortmentu.

W zakresie analiz fizykochemicznych niezgodność z deklarowanymi normami stwierdzono w przypadku 17,9 proc. wszystkich partii przetworów z mięsa czerwonego.

W grupie wyrobów zaliczanych do klasy Premium, tj. wędzonkach, kiełbasach suszonych i podsuszanych zakwestionowano parametry fizykochemiczne odnośnie 13,2 proc. partii tego rodzaju asortmentu.

W zakresie cech organoleptycznych zakwestionowano 1 partię kiełbas suszonych grubo rozdrobnionych, z uwagi na nierównomierne rozłożenie osłonki na batonach oraz miękką, elastyczną konsystencję nietypową dla tego rodzaju kiełbas.