Chodzi o jedne z ostatnich już unijnych środków na lata 2007-2013, jakie zostały do rozdysponowania samorządowi woj. śląskiego.

Urzędnicy marszałka województwa zajmują się kilkoma elementami PROW: poprawą i rozwijaniem infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (m.in. scalanie gruntów i rolnicze zasoby wodne), odnową i rozwojem wsi (m.in. obiekty sportowe, kulturalne i rewitalizacja miejscowości), podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. wodociągi i kanalizacja), a także mniejszymi projektami realizowanymi poprzez zaangażowanie tzw. lokalnych grup działania.

Z całej regionalnej puli środków PROW (ok. 700 mln zł) zakontraktowano już zdecydowaną większość. Środki pozostały jeszcze do wydania w części dotyczącej podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wzięły się one przede wszystkim z oszczędności przy realizacji dotychczasowych projektów oraz przesunięć.

Jak przekazał w środę Witold Trólka z zespołu prasowego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, najpewniej ostatni już nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej trwał od 10 do 24 listopada. Na początku października br. zarząd woj. śląskiego zatwierdził listę z wcześniejszego naboru w tej dziedzinie - z 46 projektami, które powinny dostać łącznie 57,8 mln zł.

Łączna pula środków PROW na podstawowe usługi wyniosła w regionie 324,1 mln zł. Urzędnicy marszałka zawarli dotąd 222 umowy na 288,8 mln zł dotacji, dotąd wypłacając z tej kwoty ponad 173,2 mln zł.

Spośród zakończonych już inwestycji w tej części PROW wybudowano m.in. 156 km sieci wodociągowych, 227 km sieci kanalizacyjnych, a także wybudowano lub odnowiono 12 oczyszczalni ścieków. Kupiono 13 pojazdów do wywozu odpadów komunalnych i oddano do użytku 12 zadaszonych lokalnych targowisk. 13 budynków wyposażono w kolektory słoneczne i zamontowano 34 zestawy instalacji oświetlenia ulicznego wykorzystujących m.in. odnawialne źródła energii.

Jak zaznaczył w środę Trólka, w skali całego kraju planowany do przeprowadzenia przez regiony w ramach PROW jest jeszcze jeden konkurs dotyczący odnawialnych źródeł energii. Ma on obejmować tzw. mikroinstalacje prosumenckie (produkcja energii na własne potrzeby z oddawaniem nadwyżek do sieci). W całej Polsce na ten cel do podziału ma trafić ok. 17 mln euro niewykorzystanych środków.