Grupa Kapitałowa ma znaczący potencjał do dalszego wzrostu na rynku nawozów i produktów chemicznych oraz szansę na kontynuację wiodącej roli w konsolidacji polskiego rynku nawozów i chemikaliów. Zachodzące zmiany na rynkach, takie jak nasilająca się konkurencja czy zmieniające się wymagania klientów skutkują potrzebą zwiększenia skali i optymalizacji działalności spółek Grupy przy jednoczesnym dążeniu do wzmocnienia stabilnych i efektywnych więzi z klientami - informuje spółka.

- Uzupełnianie, doskonalenie i dostosowywanie oferty produktowej do wymagań odbiorców przy zwiększonym wykorzystaniu innowacyjnych technologii to nasze podstawowe dążenie - powiedział Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - Stojące przed Spółką wyzwania Zarząd nakreślił w jasnej i klarownej wizji rozwoju na najbliższe lata. Jesteśmy gotowi do realizacji wyznaczonych nowych celów i wprowadzania w życie kluczowych projektów strategicznych - dodał Marciniak.

W perspektywie najbliższych dziesięciu lat działania Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów mają zapewnić realizację wizji Grupy, która zakłada:
- wprowadzenie Azotów Tarnów do podstawowego indeksu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- zapewnienie akcjonariuszom jednego z najwyższych w branży zwrotów z kapitału,
- utrzymanie trwałej pozycji jednego z trzech największych producentów nawozów w Europie.

Działalność Azotów Tarnów będzie w szczególności koncentrować się na:
1. Zwiększaniu skali oraz efektywności:
- rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje zarówno w kraju jak i zagranicą,
- dalsza integracja wewnętrzna w ramach Grupy Kapitałowej w celu maksymalizacji efektów synergii.
2.Optymalizacji działalności Grupy:
- zmniejszanie wrażliwości Grupy Kapitałowej na koszty energii poprzez wykorzystanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych,
- zmniejszanie wrażliwości Grupy na zmiany faz i cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych,
- obniżanie kosztów produkcji poprzez modernizację głównych ciągów produkcyjnych,
- wzmacnianie świadomości wiodących marek w Grupie,
- ciągłe dostosowywanie jakości i asortymentu produktów do wymagań odbiorców,
- optymalizację logistyki i dystrybucji.
3.Uzupełnianiu i doskonaleniu oferty produktowej;
- dywersyfikację produktów wykorzystując synergię z dotychczasowym portfelem produktów,
- wykorzystywanie innowacyjnych technologii.