Jak informują rolnicy protestujący w Szczecinie, w dniu wczorajszym Edward Kosmal został wezwany przez ANR do odwołania zarzutów, „jakoby kierownictwo w/w podmiotu przyczyniło się walnie do patologii w obrocie ziemią”, a „Dyrektor Agencji swoim działaniem legalizował samowolę bezumownych użytkowników nieruchomości rolnych”.

Oto treść pisma:

Dotyczy: wywiadu udzielonego w dniu 11 grudnia 2012 r. w ramach audycji „Rozmowy pod krawatem”.

Wezwanie do przeprosin

Działając w imieniu Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie, ciąg pełnomocnictw w załączeniu, w związku z treścią Pana wypowiedzi z dnia 11 grudnia 2012 r., dokonanej w toku audycji radiowej „Rozmowy pod krawatem”, wzywam Pana do:

- wyemitowania w Polskim Radio Szczecin, oświadczenia o następującej treści: „Ja, Edward Kosmal, przepraszam Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Oddział Terenowy w Szczecinie, za naruszenie jej dóbr osobistych poprzez wygłoszenie nieprawdziwego osądu jakoby kierownictwo w/w podmiotu przyczyniło się walnie do patologii w obrocie ziemią w Województwie Zachodniopomorskim. Ocena ta nie znajdowała uzasadnienia w faktach. Przepraszam również za podanie nieprawdziwej informacji jakoby Dyrektor Agencji swoim działaniem legalizował samowolę bezumownych użytkowników nieruchomości rolnych. Moja wypowiedź była nieuprawniona i naruszała dobra osobiste Agencji Nieruchomości Rolnych”.

- zaniechania dalszych wypowiedzi i działań, które naruszają dobre imię Agencji,

Do uczynienia zadość w/w wezwaniu wyznaczam Panu termin 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Jego bezskuteczny upływ skutkować będzie, skierowaniem przeciwko Panu do Sądu powództwa o ochronę dóbr osobistych.

 

Uzasadnienie

W toku audycji z dnia 11 grudnia 2012 r. wskazał Pan m.in., że kierownictwo Agencji Nieruchomości Rolnych walnie przyczynia się do patologii w Województwie Zachodniopomorskim , nadto że Dyrektor tej Agencji swoim działaniem legalizuje działania osób, które samowolnie wchodzą na grunty i obejmują je w bezumowne użytkowanie.

W/w osądy i stwierdzenia są po pierwsze oczywiście nieprawdziwe. Po drugie ich treść i formą wskazuje, że noszą one znamiona bezprawnego naruszenie dóbr osobistych mojego Mandata.