Radzików 2009-08-14


Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów


Trudna sytuacja na rynku zbożowym
Apel Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
do Premiera Rządu Rzeczpospolitej PolskiejW poczuciu odpowiedzialności za sektor zbożowy Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ) apeluje do Pana Premiera o podjęcie działań, które wspomogą producentów zbóż w ich bardzo trudnej sytuacji, potę-gowanej utrzymującą się kolejny rok złą koniunkturą na rynku zbóż, czego przejawem są bardzo niekorzystne dla producentów ceny, nie gwarantujące pokrycia kosztów produkcji nawet przy wysokich plonach.

Pragniemy zauważyć, że stabilny i dobrze funkcjonujący nasz rynek zbożowy decyduje nie tylko o dochodach gospodarstw produkujących ziarno i osób zatrudnionych w wielu gałęziach przemysłu pracującego dla rolnictwa, ale także - a może przede wszystkim- o bezpieczeństwie żywnościowym kraju. Uważamy zatem, że pozostawienie przez Rząd sektora zbożowego do rynkowej samoregulacji jest poważnym błędem. W każdym razie taka sytuacja jest nie do zaakceptowania przez PZPRZ, który twierdzi, że „wolny rynek” nie załatwi problemów polskiego rolnictwa, a w szczególności nie ureguluje rynku zbożowego. Wprost przeciwnie, może doprowadzić do jego upadku i marginalizacji. Dlatego też z całą stanowczością domagamy się większego zaangażowania Rządu w naprawę tego rynku. Nie jest bowiem prawdą, iż Rząd nic nie może zrobić w tym kierunku. Może i to bardzo wiele.

Wychodząc z takiego założenia zwracamy uwagę Pana Premiera na konieczność podjęcia szybkich i ener-gicznych działań w celu poprawy sytuacji w tak bardzo ważnej sferze polskiej gospodarki.

Przede wszystkim apelujemy o podjęcie skutecznych działań w celu zabezpieczenia naszego rynku zbo-żowego przed dopływem taniego ziarna z innych krajów, a w szczególności Ukrainy. Kraj ten dysponuje tak olbrzy-mimi nadwyżkami ziarna, że nawet niewielki odsetek jego zbiorów docierający do Polski może zdestabilizować rynek, a zwracamy uwagę, że ziarno spoza granic Unii wpuszczane jest do Polski tylko po przejściu analizy organoleptycznej. Sytuacja polskich producentów staje się w związku z niskimi cenami na tyle trudna, że oczekujemy od Rządu energicz-nych działań w tym zakresie w celu eliminacji takiego procederu.