Przetarg ma być przeprowadzany w drodze pisemnych ofert. Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artykułów spożywczych tj. sera podpuszczkowego dojrzewającego, sera topionego, mleka UHT, masła ekstra, w zamian za odtłuszczone mleko w proszku znajdujące się we wskazanych w formularzu oferty magazynach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie UE. Odtłuszczone mleko w proszku odebrane na koszt własny oferenta, uwzględniający wszelkie opłaty wynikające z obowiązujących przepisów, stanowić będzie zapłatę za dostawę oferowanej ilości odpowiedniego artykułu spożywczego, do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski do 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Warunkach przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych - Program 2012 dostępnych na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Do przetargu organizowanego przez Agencję mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję.

Kryteria wyboru ofert: 1)oferowana ilość gotowych artykułów spożywczych wyrażona w tonach (do trzech miejsc po przecinku) lub tysiącach litrów (do trzech miejsc po przecinku), którą oferent dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych do 31 grudnia 2012 r., 2)oferowana stawka za transport jednej tony/tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tonę lub w EUR /tys. litrów).

Oferta może zawierać propozycje dotyczące dostawy artykułów spożywczych wskazanych w więcej niż jednej pozycji oferty określonej w formularzu oferty. Ofertę sporządzoną zgodnie z „Warunkami przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych” – Program 2012 należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 4 listopada 2011 r. do godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty na rachunek ARR: NBP O/O w Warszawie nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000 wadium dla każdej pozycji ofertowej, w której składana jest oferta. Wysokość wadium dla poszczególnych pozycji ofertowych określona jest w Załączniku nr 9 do „Warunków….” Wadium powinno być dostępne w dniu składania ofert. Za równoważne z wpłatą wadium uznaje się złożenie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej (wg wzoru określonego przez Agencję), dostępnej w dniu składania ofert, z terminem ważności 135 dni od daty złożenia oferty.

Z wybranymi w drodze przetargu Przedsiębiorcami Agencja podpisze umowę w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Informacji na temat przetargu udziela Biuro Wspierania Konsumpcji ARR w Warszawie, tel. 22 661 79 79

Podobał się artykuł? Podziel się!