Decyzja ta zapadła na podstawie wcześniej przepro¬wadzonego audytu, który odbywał się w dniach 18-20 maja 2010 roku. Przeprowadziła go Komisja, w składzie: Gerhard Schuon (audytor CPVO) oraz dr Swenja Tams (ekspert techniczny z BSA, niemieckiej jed¬nostki rejestrowej z Hannoveru). W trakcie wizyty audytorzy zlustrowali działalność Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wiel¬kiej i Śremie Wójtostwie oraz Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, z którym COBORU współpracuje w zakresie roślin sadowniczych. Kontroli podlegały wszelkie regulacje prawne, wewnętrzne zarządzenia, procedury i metodyki dotyczące organizacji i prowadzenia badań OWT oraz ich znajomość przez specja¬listów realizujących te badania.

Celem audytu było sprawdzenie kompetencji do prowadzenia przez ośrodek urzędowych badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian na zlecenie CPVO, w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom z całej UE wspólnotowego, wyłącznego prawa do odmian roślin.

Łącznie jednostka wnioskowała o przyznanie autoryzacji na badania OWT na rzecz systemu wspólnotowego w 71 gatunkach roślin uprawnych, a mianowicie w: 20 gatun¬kach roślin rolniczych, 11 gatunkach roślin warzywnych, 7 gatunkach roślin sadowni¬czych i 33 gatunkach roślin ozdobnych.

Świadectwo „Entrustment Certificate” jest potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy jednostki, zwłaszcza w zakresie spełniania przez Centralny Ośrodek wspólnotowych wymagań dotyczących organizacji i prowadzenia badań OWT.

Zgodnie z przyjętymi uregulowaniami świadectwo (.pdf 36,34 kB) takie wydawane jest na trzy lata i wygasa z dniem 19 maja 2013 roku.

Źródło: MRiRW/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!