Program realizowany pod kierunkiem KRUS i finansowany bez udziału środków budżetowych służy wczesnemu wykryciu zaburzeń słuchu u dzieci w okresie ich najbardziej dynamicznego rozwoju psychofizycznego. Umożliwia efektywne wdrożenie leczenia i rehabilitacji oraz działań profilaktycznych, które mogą złagodzić lub usunąć różnego rodzaju zaburzenia i dysfunkcje, a tym samym daje dzieciom wiejskim równe szanse rozwoju.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, zawarł porozumienie z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie dotyczące kontynuacji programu badań przesiewowych słuchu u dzieci z I klas szkół podstawowych.
W 2008 r. analogiczne badania audiometryczne zrealizowano na zlecenie Kasy w siedmiu województwach na "Ścianie Wschodniej". Objęły około 97 tys. dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Wyniki przeanalizowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu potwierdziły niepokojącą skalę problemu, jakim są zaburzenia słuchu i/lub mowy wśród dzieci wiejskich. Wykryto je w różnym zakresie u co piątego dziecka, tj. u ponad 87 proc. ogółu dzieci w wieku 7–10 lat, zamieszkałych na obszarze objętym programem.

Program badań słuchu cieszył się wielkim zainteresowaniem szkół i rodziców, a dzieci ze wskazaniem do specjalistycznego leczenia otrzymały kontakt do placówek medycznych na terenie ich województwa lub propozycję skorzystania z opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

W początkach 2010 r. badaniami słuchu będą objęte dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zamieszkałe w gminach wiejskich i małych miastach z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Warunkiem poddania dziecka badaniu jest pisemna zgoda jego rodziców/opiekunów prawnych. Stowarzyszenie SPONIN uruchomiło na swojej stronie http://www.sponin.org.pl serwis dedykowany programowi.

Źródło: KRUS

Podobał się artykuł? Podziel się!