Jak przypomniała dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Alina Wiśniewska, w konsultacjach międzyrządowych jest projekt założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej. - Jesteśmy już w końcowej fazie konsultacji - powiedziała Wiśniewska.

Z kolei Jerzy Barski z zespołu obsługi mediów Ministerstwa Edukacji Narodowej zwrócił uwagę, że w rządowym programie "Wyprawka szkolna" zapisano, iż pomocą na zakup podręczników szkolnych obok uczniów spełniających kryteria dochodowe mogą zostać objęci na wniosek dyrektora szkoły także ci uczniowie, którzy takiego kryterium nie spełniają.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w komunikacie wystosowanym we wtorek wyraża zaniepokojenie zasięgiem ubóstwa w Polsce. Powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że ubóstwem najbardziej zagrożone są rodziny wielodzietne, renciści, niepełnosprawni, bezrobotni i nisko opłacani pracownicy. Jak cytuje GUS: pomimo wzrostu ogólnego poziomu życia w Polsce w ostatniej dekadzie, w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2,2 mln Polaków, w tym ponad 600 tys. dzieci.

- Tymczasem w ciągu ostatniego półrocza znacząco wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych (w I półroczu br. były one o 4,2 proc. wyższe niż przed rokiem), w tym ceny książek i czasopism. To oznacza, że coraz mniej rodzin w Polsce stać na zakup szkolnych podręczników. W szczególnie trudnej sytuacji są rodziny wielodzietne oraz rodziny mieszkające na wsi. Ich złą sytuację dodatkowo pogarsza konieczność zakupu tylko nowych podręczników, która wynika z wprowadzenia przez MEN nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Prezes ZNP zwrócił uwagę, że od lat nie zmieniają się kryteria, na podstawie których przyznawane są zasiłki rodzinne i stypendia, a to powoduje, że coraz mniej osób ma prawo do tych świadczeń. Od 7 lat (2004-2011) próg dochodowy uprawniający do zasiłku rodzinnego nie zwiększył się ani o złotówkę i wynosi 504 zł. Natomiast od 5 lat nie zmienił się próg na osobę w rodzinie uprawniający do stypendium szkolnego - 351 zł.