W liście członkowie powołują się przede wszystkim na Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, którą - według nich - narusza prezes Twarowski.

W dokumencie, który przygotowali dla premiera członkowie Zarządu czytamy m. in.: "Pan B. Twarowski nie bacząc na ww. zakaz wynikający z art. 4 ustawy antykorupcyjnej zgłosił się do kandydowania i brania udziału w pracach rady nadzorczej – jako jej członek, spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu będącej spółką córką ze 100% udziełem ELEWARR Sp. z o.o., (...) ELEWARR Sp. z o.o. jest spółką w której 100% udziałów posiada ARR. Uchwała o powołaniu B. Twarowskiego do rady nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 05.02.2008r. Ogłoszenie o dokonaniu wpisu w KRS zamieszczone zostało w MSiG z 22 lutego 2008r. Nr 38 pod poz. 20825."

(...) "Podkreślenia wymaga, że zgodnie z brzmieniem art 2 pkt. 10 ustawy z 21.08.1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej podlegają pracownicy agencji państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy – lub stanowiska równorzędne. Osoby te, zgodnie z art. 4 pkt. 1 cytowanej ustawy, nie mogą być członkami rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Powyższy zakaz nie dotyczy tych osób, o ile zostały wyznaczone do spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu państwa, innych państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub innych osób jednostek samorządu terytorialnego jako reprezentanci tych podmiotów; osoby te nie mogą zostać wyznaczone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego.

Spółką prawa handlowego z udziałem państwowej osoby prawnej, czyli ARR jest spółka ELEWARR Sp z o.o. Natomiast w spółkach Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. i TDM ARRTRANS S.A., ARR nie posiada żadnych udziałów i akcji. Nie można, zatem potraktować tych spółek, jako spółek z udziałem państwowej osoby prawnej, gdyż takiego przymiotu nie posiada spółka ELEWARR Sp. z o.o. W związku z powyższym przedstawiciele Kierownictwa ARR nie mogą zasiadać w radach nadzorczych zarówno spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. jak i TDM ARRTRANS S.A."