Z pewnością możemy uznać, że w sferze gospodarki i techniki społeczeństwo przechodziło różne „rewolucje". 10-20 000 lat temu miała miejsce rewolucja rolnicza, a w XIX w. obserwowaliśmy rewolucję przemysłową związaną z wykorzystaniem pary i elektryczności.

Jednocześnie w ślad za tym pojawia się bardzo fundamentalne pytanie: kto ma decydować o przebiegu tej przemiany gospodarczej i społecznej: technokraci, politycy (a zatem wyborcy), filozofowie, etycy, a może „czwarta władza", czyli dziennikarze?

BIOREWOLUCJA
W minionych latach (stuleciach, a właściwie tysiącleciach) obserwowaliśmy w rolnictwie wiele rewolucji i ewolucji. Przemiany zachodziły stale, czasem bardzo gwałtowne, te rewolucyjne, ale w większości przypadków spokojne, ewolucyjne. Z pewnością wprowadzenie kosy zamiast sierpu, koła czy zwierząt pociągowych do produkcji rolniczej były to „rewolucje" porównywalne z zastosowaniem nawozów azotowych w skali masowej po pierwszej wojnie światowej (jako efekt przetworzenia zachowanych zapasów surowców do produkcji materiałów wybuchowych), a następnie wykorzystanie herbicydów i insektycydów na masową skalę. Z pewnością wykorzystanie osiągnięć inżynierii genetycznej oraz znajomości biologii molekularnej roślin stwarza realne szanse na kolejną sensacyjną zmianę i postęp w rolnictwie. Można sądzić, że wykorzystywanie tradycyjnego postępu biologicznego doszło do pewnego kresu możliwości, przynajmniej zgodnie z obecnym stanem wiedzy. Natomiast nasze potrzeby w zakresie ilości i jakości żywności z pewnością nie są jeszcze zaspokojone. Z całym naciskiem trzeba stwierdzić, ze nadal wzrasta spożycie żywności, w krajach Azji i Afryki, natomiast kraje zamożnej „północy" oczekują nowej jakościowo żywności, zaspokajającej nasze oczekiwania związane ze wzrostem jakości życia, a zatem żywności spełniającej wymogi i wymagania pre - i probiotyków. Czyli najbardziej upraszczając i uogólniając kraje biedne nadal potrzebują więcej żywności, a mieszkańcy krajów bogatych oczekują wyspecjalizowanej żywności.

Aczkolwiek produkcja żywności (w tym pasz) jest nadal podstawowym zadaniem rolnictwa, jednakże coraz lepiej społeczeństwo rozpoznaje nowe, współczesne zadania rolnictwa, a w tym przede wszystkim produkcja bioenergii, remediację naszego środowiska naturalnego, a także wytwarzanie biomateriałów.