Na mocy ustawy w miejsce Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw pomocniczych, z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jako Agencję Wykonawczą z oddziałami terenowymi.

Oto treść Art. 18 wyżej wymienionej ustawy:
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się Centralny Ośrodek.
2. Z dniem wejścia w życie ustawy Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
- państwowa jednostka budżetowa i jego gospodarstwa pomocnicze podlegają
likwidacji.
3. Centralny Ośrodek przejmuje składniki majątkowe, należności i zobowiązania Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej
oraz jego gospodarstw pomocniczych.
4. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki
budżetowej lub jego gospodarstw pomocniczych, stają się nieodpłatnie, z mocy
prawa, własnością Centralnego Ośrodka.
5. Pozostałe mienie będące w zarządzie, stanowiące własność Centralnego Ośrodka
Badania Odmian Roślin Uprawnych - państwowej jednostki budżetowej i jego gospodarstw
pomocniczych, staje się nieodpłatnie, z mocy prawa, mieniem stanowiącym
własność Centralnego Ośrodka.
6. Właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wojewoda, w drodze decyzji,
stwierdza nabycie przez Centralny Ośrodek prawa własności nieruchomości, o
którym mowa w ust. 4.
7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, jest wydawana na podstawie wniosku dyrektora
Centralnego Ośrodka zawierającego wykaz działek geodezyjnych.
8. Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości następuje na
wniosek dyrektora Centralnego Ośrodka na podstawie ostatecznej decyzji stwierdzającej
nabycie prawa własności wydanej przez organ, o którym mowa w ust. 6.

Podobał się artykuł? Podziel się!